domingo, 10 de março de 2013


Italiano, 中國普通話, Français. български. Português. русский, English. Español. Deutsch

Nesta página:

Land

The film industry is the way?

Βραζιλία: ημι-άνυδρες θα είναι ένα πράγμα του παρελθόντος;

Brasile: semi-arido sarà una cosa del passato?

Brazil: SEMI-ARID will be a thing of the past?

O que há com alguns CMI?

Brasil: el SEMIÁRIDO será una cosa del pasado?

Brasil: O SEMI-ÁRIDO será coisa do passado?

Brasil: a perfeita liberdade de expressão?

China: with a little help from my friends.

巴西:結構變化

Бразилия: Структурные изменения впереди

Brasilien: Strukturelle Veränderungen auf dem Weg

Бразилия: Структурни промени пристигат

Brésil: des changements structurels à venir

Brasil: Mudanças estruturais a caminho?

Brazil: Structural changes on the way?

Brasil: cambios estructurales en el camino?

What's with some IMC?

To Russia with Love

Бразилия: совершенная свобода слова?

Brazil: the perfect freedom of expression?

Brasil: la perfecta libertad de expresión?

Italiano, 中國普通話, Français. български. Português. русский, Inglês. Espanhol. Deutsch

Land

The nations that here we call "successful", developed and internationally prestigious, all of them, without exception, at some point in their histories and in order to create large internal, labor, production and consumption markets, facilitated the access of populations interested, to land for cultivation, by pseudo-competitive (USA) uncharacterized donation processes, whether by way of long-term debt, whether even through agrarian-reform policies.

In Brazil, the recent authoritarian period has left us a very successful example through the Housing Finance System, which can be perfectly adapted to the issue of access to land, taking the land itself as warranty of the operations.

Such a procedure, in conjunction with systematic access to technologies and infrastructure, will promote food abundance to the Brazilian populations and build a new and vigorous agro-industrial activity cycle, intensive in capital and in technology, in Brazil, without prejudice for the Brazilian taxpayer or for the Union, quite unlike ...

That's what I will demonstrate at the document "The coordinated action of the National Bank of Agro-Industry and Food Supply and the Brazilian Company of Agro-Industrial Infrastructure and Technology.", immediately below.

The coordinated action of the National Bank of Agro-Industry and Food Supply and the Brazilian Company of Agro-Industrial Infrastructure and Technology.

Since our primary objectives are to facilitate the access of stakeholders to land and make it productive and profitable quickly and not only environmentally sustainable, but also environmentally reconstructive we need to create a log-term financing mechanism, fully integrated and respectful of the productive dynamics realizable on the funded land and another capable of providing information, technology and infrastructure.

Are extremely varied the prices of acres at Brazil, conditioned by topographic features, soil, water, climate, demand, infrastructure, proximity to major urban centers, etc ...

In a quick first look we've found since acres in the Amazon, for 155 reais each, until acres in Rio Grande do Sul, for R$ 9,000.00, R$ 12,000.00, R$ 14,000.00 and still for R$ 16,000.00.

If we look further, we'll find practically any amounts. The cost is only one, as everyone knows, of the variables included in the equation that represents the viability of any small farm.

It is precisely at the systematization of information related to economic/productive viability of this or that piece of land that begin the tasks of embryonic Brazilian Company of Agro-Industrial Technology and Infrastructure.

Makes sense, first of all, a farmer and his family install alone, on a property of perhaps 30 acres, lost in the vastness of a uninhabited wilderness? Where are the best lands for agriculture? Where are the best lands for new types of agro-industry? Where the water? The weather? The infrastructure? The best consumer markets? Other farmers with potential project synergy? Where do people need more varied, better and cheaper food?

Someone needs to answer these and many other pertinent questions so that our farmer can confidently take his long-term financing and settle with his family.

Again we will need a technical body of consistent academic background and experience, something like a nucleus of selection, research and development of technology, a body completely independent from the sellers of packaged and industrialized technologies, able to, in cooperation with the university and with the farmers, and counting naturally with the appropriate means and tools, answer these numerous initial questions and many other questions which will come through the process of installation and start-up of new and small rural property.

This technical body will work within the Brazilian Company of Agro-Industrial Infrastructure and Technology and besides answering questions, it will need to have resources to guide agricultural or agro-industrial production and facilitate its arrival to consumer markets, so that our farmers can honor their financial commitments and lead their families and workers through the paths of socio-economic and educational prosperity and progress.

Many and significant will be the technical staff qualifications, especially among them, however, the deep knowledge of botany, biochemistry and biology, the foundations of the new agriculture and agro-industry that is coming, intensive in knowledge, in technology and in capital, based on a thorough understanding of the natural succession of species, of subtle and surprising secrets of life and guided to the reconstruction of fauna and flora, as well as to the production of wealth.

Only the deep knowledge of nature may perpetuate the agricultural activity and agro-industry, ensuring stability and continued prosperity for small farmers.

This will be fast, too, the training profile of the new yeoman.

Just remember that about 3,000 different petrochemical products that today are extracted from oil can also be developed from chemical components of the vegetation.

The puriss plastic for medical-hospital use and the aircraft lubricant that does not freeze at high altitudes, both extracted from the common castor bean, are two small examples of what knowledge can do for us, in terms of expanding horizons.

However, to process, to qualify, to transform or industrialize some of the varied products of family farming can be a first step toward agro-industry and so called Dynamic industry , ie, one that is intensive in capital and technology, and so even, presents the best profitability and the best ratio sales / investment.

Let's consider profit rates and billing / investment ratio of dynamic industry and we'll understand quickly why the aggregation of knowledge and technology is the way.

The National Bank of Agro-Industry and Food Supply, in its turn, after answered all those preliminary questions, will facilitate fiduciary resources to the purchase and installation of the new property, as well as those related to productive projects and agro-industries developed by the farmer in understanding with their peers and with the Brazilian Company of Agro-Industrial Technology and Infrastructure.

In some cases where the amounts to be financed are inaccessible to farmers and their cooperatives or by special recommendation of the Brazilian Company of Agro-Industrial Technology and Infrastructure, the Union may join these and other private shareholders on dynamic agri-industrial projects, able to return investments very quickly, generate significant tax revenues, qualified jobs and dividends, thus serving as best, to the national state and to the Brazilian society.

The Bank will repossess resources increased only of interests compatible with international standards, in 20 or 30 years, after a certain and convenient grace period and not necessarily on a monthly basis but in cycles and periods matched with production cycles and with the marketing project established by that particular property, approved and co-authored by Brazilian Company of Agro-Industrial Technology and Infrastructure.

I think this sketch of these two required public institutions, that I propose as mixed economy companies, controlled by Brazilian National State, is already sufficiently clear.

I am convinced that Brazilians that expect the implementation of such proposals are many more than those warlike and politicized members of the MST. They are, of course, millions of Brazilians maladapted at the outskirts of our cities, where, reluctantly, due to the inadequate diet / health regimen, burden the budgets of public health; Because of the precariousness of life, push up the indicators of violence and crime; burden the budgets of public safety and of a prison system that, very expensive, graduates and produces masters and Ph.D.s from the university of crime; tighten involuntarily all the social environment and almost don't help with tax collection.

If we could have exactly these numbers, we would be able certainly, through them, to demonstrate the extreme financial viability of the project.

Since we can not, we'll do it drawing some parallels and extracting some reasoning from numbers here outlined and from some records of family farming in Brazil.

Many Brazilians more, however, expect and depend on a creative intervention in agriculture and agro-industry: I refer to the owners of 4,139,369 units of family farming and their families, according to information from the INCRA's database.

We are dealing with a contingent of about 16 million people in Brazil, that occupy an average property of 26 acres and generate a gross production value of R $ 168.00 per hectare. In the south, the average property has 21 acres and rises to GPV of R$ 441.00 per hectare.

These Brazilians are contributing greatly to that our tables are plentiful and healthy, but they are not getting back the deserved sympathy and the hurt ones by this apparent indifference are all of us Brazilians, because we are losing the opportunity to build with these brothers and sisters, those great market of production, labor and consumption that we dream that will improve everyone's life.

The numbers in this database are from the IBGE census 95/96, so much has changed since then, as is the case of the "Solidarity Tractor", "Night Irrigation" and many others government programs, improving access of small properties to new and more powerful technologies, contributing decisively to the increase in Gross Value of Production.

The greatly improved access, in recent years, to public health services and to quality education has also contributed much to the improvement of the indicators of these populations.

Public institutions like IAPAR, EMATER and EMBRAPA have made ​​efforts and achieved significant results in the area, something that I also need to register here as a matter of justice.

The growing role of organizations representing small farmers and also the increasing numbers of public investment for the sector, allow us to envision a scenario every day a little better.

The strong productivity growth of some crops in the period 1995-2008, in Paraná, seem to mirror, to some extent, the effectiveness of the sum of these efforts. It is the case of maize, with 23%, of the beans, with 42%, and rice 84%. A case apart is the 10% decrease in soybean yield.

But the explosive growth of the poultry slaughter of 344%, and pigs of 239%, over the same period, seems to speak of the arrival on the scene of performances similar to those of dynamic industry, intensive in capital and in technology.

This recorded evolution of the value of production, at the properties of family farming, allows us to design for today with conservatism and caution, in the south, a GVP of R$ 761.00 per hectare.

An equivalent production will quietly support the financing obtained from the National Bank of Agro-Industry and Food Supply, by a farmer recently established under the supervision of the Brazilian Company of Agro-Industrial Infrastructure and Technology.

Suppose you had purchased 21 acres for R$ 1,904.00 each, to pay in thirty years. You would have a GVP of R$ 15,981.00, of which you'd earmark 10% annually to honor the contracted financing. After 30 years, you will have paid approximately R $ 40,000.00 of the price of land and about more R$ 8,000.00 in interests.

Made this little exercise, I want to note that the land acquired by our farmer is still, I believe, too expensive for our purposes and our possibilities.

We can not, as already mentioned, think of settling farmers individually, because this hypothesis makes everything much more expensive, difficult and unproductive.

One of the noblest tasks of the Brazilian Company of Agro-Industrial Infrastructure and Technology is precisely to identify good deals to buy land, to facilitate the establishment of large cooperatives of new properties, relying whenever possible on the establishment of thousands of new farmers and their families.

This will not only facilitate the intervention of the state in order to provide essential services such as health, education, sanitation, transportation, etc., as will enable land acquisition at dramatically more affordable prices.

However will be decisive for the future of each of these cooperatives, already to be born featuring an agro-industrial project that complements and streamline it.

The closer the standards of this agro-industrial project of the so called dynamic industry, the better for the owners of the cooperative and to the Union.

The owners because the GVP they shall obtain will be much more significant and the Union because it will very soon repossess through the taxes the lent resources, in addition to achieving the satisfaction of contemplating the quality of life of thousands of Brazilian citizens established in the cooperative.

It is necessary, therefore, that the Brazilian Company of Agro-Industrial Infrastructure and Technology make the best in the construction of each of these cooperatives, and the leaders of all owners must participate of everything, informing of everything the totality of the established people.

More than that: it is crucial that the Union is the majority shareholder and controller of each of these agro-industrial projects, lending them stability and ability and giving them credibility in the eyes of the farmers. Other sectors of the private sector can and should participate in these projects, as shareholders, however, it is essential to integrate in this status also the new owners of the cooperative, in order to introduce tension in the administration of agro-industrial initiative, which will deviate them from the condition of mere suppliers always subject to very known manipulations and plunder.

At this point the friend reader has already realized that it must and can also be done by cooperatives of existing family farms. Each of these should also receive the transformative attention of the new Company and incorporate an agro-industrial project that streamline production and increase the income earned.

From the perspective of the Union, the systematic introduction of this agro-industrial factor turns projects quickly viable from an angle strictly of bookkeeping that always ends up weighing a lot.

From the point of view of farmers is the guarantee to quickly integrate those big labor, production and consumption mentioned markets, leaving behind the uncertainty, instability, poverty and misinformation.

It lacks mention the imperative need for the projects swiftly implant continuing education and distance learning, for farmers and their families, in order to enable them more and more in those branches of knowledge mentioned above and others that are considered relevant and priority.

An exercise in financial demonstrations can still be made​​, though I begin to consider it less important now and I explain why: the dynamics proposed tends to be so agile in the recovery of funds invested, that rather than delve into mega and giga calculations involving millions of Brazilians and many billions of dollars, we must address the previewing of the physical, logistical and operational bottlenecks that lurk along the way, which are well known to the public administrators.

To the most curious readers I let the suggestion of doing exercises having the performance designed for EBVE S / A (as a dynamic industry that it is) as the upper limit and the GVP of small Brazilian properties as the lower limit. (More at industriaeagricultura.blogspot.com , in portuguese only, by now).

Imagine dear reader one of these scroll bars of modern computer programs, with ends at the indicated limits.

As you slide the cursor on the screen of your machine, you cause the performance numbers, profitability, return, etc ... involute and evolve under your eyes, in the taken direction.

The better the agro-industrial project proposed by the Brazilian Company of Agro-Industrial Infrastructure and Technology to owners of a particular cooperative, your results will look more like the EBVE S / A results.

The limit of this exercise is the reality.

On the outskirts of the big cities and in the countryside, assuming that we had more four million families dreaming of a piece of land ...

If we treat to finance to each of these families a property of 25 hectares, we'll need, in this case, a hundred million hectares.

These hundred million hectares represent 11% of the national territory, and improving the rate of occupation of uninhabited and semi-populated expanses within our territory, constitutes an important step toward a safer and more defendable Brazil.

At hundred and fifty reais a hectare, we would be talking about an inflow of 15 billion reais in the Brazilian lands market.

At 500 reais, of 50 billion reais.

At 1000 reais, of 100 billion.

At 2000 reais, of 200 billion reais.

As we see, the careful management of hectare price occupies a prominent position in the future of this public enterprise.

You've already seen the gross value of production of small farms in Brazil. The Union would take 30 years to recover the amounts borrowed by farmers in the installation phase, this period certainly very alleviated by the taxes generated by agricultural activities.

From our perspective, these four million families finaly working in their own land, still bringing food overabundance to our tables and relieving the Brazilian state of emergency service to poor populations when poorly-installed on the outskirts of our cities, fully justifies the application of these sums, perfectly compatible with the tax revenues of the Union, especially if we put an end to the unexplained and inexplicable, unleashed bloodletting, interest payment.

However, if we associate these numbers, to those concerning to the association of small farmers to the national state and the private sector in agro-industrial projects, we'll achieve results even more exciting, as we will demonstrate shortly, by two or three exercises.

To start, nothing modest but quite conservative and realistic, imagine that a small part of this great mass of resources is aimed at structuring of a modern agricultural machinery industry, likened to the shape of EBVE S / A, as you've seen and can now see in more detail in the attached document. (industriaeagricultura.blogspot.com only in portuguese, by now)

The installation and operation of an industrial enterprise like this will compromise an amount between 2.5 and 5 billion dollars, of which only the portion to be paid up by the small farmers will come in small percentage from the funds they borrowed. Something between 0.75 and 1.5 billion reais, a sum easily subtratecd of large land negotiations like these mentioned here.

Private enterprise, including international ones, or others, will pay up the missing sum, after we subtract of total investments, the value contributed by all the farmers and the necessary for the Union to be the majority shareholder and controller of the venture.

Who better than the farmers themselves may contribute to the drawing and the production of agricultural machinery in Brazil, the most perfectly adapted to our needs and characteristics?

However, the profitability and the taxes generated by such a venture, as the friend reader may find in "Financial Overview of EBVE S / A" dramatically will reduce the time needed for recovery of funds loaned to farmers by financial institutions of the Union, and substantially improve incomes and lives of millions of Brazilian families.

As we saw in the Statistical Yearbook of ANFAVEA, an industry of this type, called "dynamic" because it is intensive in capital and technology, has fleshy percentage of profitability (37% in case of EBVE S / A), returns the investments to shareholders fairly quickly (28 months), works in a relationship of reinvestment / invoicing of 1 to 34, generating taxes of around 28% and achieves a productivity of about $ 600,000 per employee / year.

For the reader has a more exact idea: the same statistical yearbook shows a billing of about eight billion dollars in 2008, of the industry of farm machinery installed in Brazil.

The core of our proposal is the idea of adding value to agricultural production by conjugation with that of agro-industrial and industrial production, in order to increase farmers' income, the collection of taxes and return on investment of the national state, "deflating" major brazilian centers of all a well-known and extremely costly problem, from the perspective not only of public finances, but also from an emotional and humanitarian angle.

Do more, I continue, is at the heart of our proposal, putting under increasing national and citizen control all the vast and complex productive chains of agriculture and agro-industry of the XXI century, with invaluable impact on what we call productive intelligence per capita.

I think that at this point, are already well clear means, intentions and ideas. Now we must exercise with more human, software and hardware resources, until nausea, the multitude of possible combinations, with respect to the possible costs of hectare and likely agro-industrial enterprises, with their variables and well-known performances and results, in order to reach the best utilizations of each real of Brazilian people, and what is assimilable by the tax revenues and by national political situation.

It is essential however we take in the utmost consideration the environmental variable, so as not to contribute further to imitate the developed countries, to the permanent and irreparable collapse of the planet.

So it is important that we observe the examples of other peoples and other civilizations, appropriating uninhibitedly their heritage of knowledge and experience, allowing us, however, to the task of leading the deepening of the studies and of knowledge about nature, biology, of botany and zoology, confident that will only be possible to extract wealth and prosperity of nature, without demolishing it, if we know deeply the substances, processes and rhythms of his permanent and dynamic self-construction and development.

The film industry is the way?

The world of cinema, both with regard to its production, and in terms of their distribution and exhibition, is changing rapidly, due to the arrival on the scene of a powerful and diverse range of new technologies.

The cable TV, satellite television, the movies "downloaded" by broadband, the cd-rom, dvd and the extraordinary power of the U.S. film industry are the main agents of this change, with regard to distribution and exhibition.

In film production itself, the convergence of digital and computational tools with conventional technologies, provides a veritable explosion of new creative possibilities.

So any purposeful approach to the theme of the film industry, more than cautious, needs to be very structured and consistent, and charge itself a great capacity for adjustment and improvement.

It is also for this reason that I understand essential to create a Brazilian Cinema Company, able to oversee the development of national cinema, contributing to the improvement of the internal distribution of national films, to support BNDS with financial feasibility studies of cinematographic works, and producers, directors and artists with adequate disclosure of releases.

Insurers also need to participate in this effort, first lending the utmost rigor to the mentioned studies of financial viability and then ensuring that the resources of BNDS stay protected, thus covering the difference between production costs and box office results, in cases of negative performance.

This proposed Brazilian Cinema Company, needs to have a technical staff to support the strategic decisions that the national cinema and Brazil need to take.

For example: the Brazilian structure of exhibition, intensely concentrated in shopping centers of the country and at the mercy of an equally intense process of concentration of incomes that struck our country in recent decades, until 2003, and especially designed for the interests and for the comfort of the American film industry, with just over 2090 screens exhibiting an expensive cinema inaccessible to the crowd, obviously does not serve a project of industrial development and affirmation of nationality.

Here we go: with a population close to 190 million people and only just over 2,000 theaters, in Brazil we have a potential and hypothetical audience of 95,000 persons for each of these rooms.

In the U.S., with nearly 300 million inhabitants, there are about 20,000 theaters with 15,000 people for each one.

In Portugal, with about 10 million people, just over 500 theaters, which gives us an average of 20,000 people per room.

We need (do we?) to build 7500 theaters to achieve the Portuguese standard.

We know that, unlike, at the time and according to data from Minc that you can see here (industriaeagricultura.blogspot.com), the cinema network is shrinking, in Brazil, most likely due to rightly mentioned tools like televisions, computers and DVD.

Seven thousand five hundred (7500) theaters would cost (will cost?) R $ 2.25 billion, which is absolutely not a sum misplaced, weighted figures from the Union budget, the numerous benefits achieved (sales, jobs, cultural assertiveness, independence) and speed with which the film industry usually recover the investments made.

However, which criteria will guide the implementation of these theaters? You must take the national cinema to all Brazilians, and to other nations, but doing it with financial viability and profitability.

Is this of the theaters the best choice to do it?

There are more than 5,000 Brazilian municipalities. Each of these should have a theater? We should implement hybrid criteria?

Each of these rooms will employ 11 people, which is fabulous in terms of social and economic development, but is there place to deploy rooms that can not absorb the costs themselves?

When in doubt about the feasibility of a new room, it makes more sense to invest in film production, where for every million reais invested are achieved 160 new jobs, paying almost double the national average.

However, if these new films produced do not have proper disclosure and distribution, good cheer numbers as exposed in the previous paragraph necessarily will diminish.

The truth is that a large number of Brazilians now watch movies "downloaded" from the internet, also recorded on cd-rom or dvd and do that for economic reasons, for convenience, for lack of theaters and even because of dissatisfaction with programming offered.

Digital optical reading media such as DVD and CD-ROM, used in thousands and millions of copies in the industrialization of Brazilian films, will cost pennies each, and will provide millionaire profitability if properly publicized and distributed.

Dear reader friend: 36,000,000 Brazilians are connected to the internet and so already watched clips, videos and many of the films themselves, directly on their computer screens.

I have no statistics on the number of DVD players operating in the country, but you reader have any questions about the order of magnitude involved?

Indeed, sales of these devices will multiply even more, from the implementation of this proposal.

What I am showing you is that the potential market set by the sum of DVD players and personal computers connected to the Internet is enormously greater than the number of seats offered by the network of theaters operating in our country that does not total 700,000 seats.

Produced at millions of copies, costing pennies each, distributed throughout the country by the Brazilian Film Company and commercialized by legions of heroic fighters of the streets called Street Vendors, these copies are the biggest deterrent to piracy, will enhance the income and dignity of this micro-marketers, will take the national cinema to innumerable Brazilians and to other people, and, sold at popular prices, will make billionaire the Brazilian Film Industry and turn it in a sector able to fulfill its strategic role of consolidating a democratic and plural national identity and of compromising our population with a well-argued and well-supported national project.

It is worth mentioning here that the idea stems from successful experiences carried out in Nigeria, Ghana and Brazilian Pará, being confined its originality at the initiative of proposing a mixed economy company, under the control of the Brazilian State, also integrating other several shareholders, for organizing, coordinating and providing technical consistency to the project.

The Brazilian Cinema Company will be able to decide where they can safely be deployed a new movie theater. To check the financial viability of a particular film project, so zero or minimize the risk of BNDS in lending with suitable profile to rhythms and terms of production and recovery of investments of Brazilian Film Industry, but also to promote the appropriate dissemination to each new release, so as to increase the chances of commercial success.

More than anything, the Brazilian Cinema Company will need to be able to conduct in mutually fertilizing and creative parallel, these two lines of distribution and exhibition here outlined and proposed, to ensure the best use of every penny invested in the film industry, reaching the best results in generation of employment opportunities, the flowering of intelligence, national identity and profitability.

If there was an indicator to measure the degree of sovereignty, autonomy and independence of a nation, the development of the local film industry would certainly have a great weight in it.

Let us not forget also that "losing" only for the armaments industry, the U.S. film industry earns more than 200 billion dollars a year and is largely responsible for the extraordinary influence that nation reaches along the others.

Dilma Rousseff studies the case under the new Brazilian industrial policy.

Βραζιλία: ημι-άνυδρες θα είναι ένα πράγμα του παρελθόντος;

Ο βραζιλιάνος ημίξηρες περιοχή είναι ένας από τους μεγαλύτερους, πιο πυκνοκατοικημένη και το υγρότερο στον κόσμο. Επεκτείνει πάνω 964,589.4 km2, που καλύπτει το βόρειο τμήμα της Minas Gerais και Espirito Santo, το backlands της Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará και Piauí. Ζωντανά στην περιοχή αυτή περισσότερα από 18 εκατομμύρια άνθρωποι, 8 εκατ. σε αγροτικές περιοχές. Οι βροχοπτώσεις είναι 750 χιλιοστά ανά έτος, κατά μέσο όρο. Υπό κανονικές συνθήκες, βρέχει περισσότερο από 1,000 χιλιοστά. Στη χειρότερη ξηρασία, βροχές τουλάχιστον 200 χιλιοστών, ώστε να παρέχει την ποιότητα των υδάτων σε μια οικογένεια πέντε για ένα χρόνο.

Αλλά η βροχή είναι άσχημα κατανέμεται στη γεωγραφία και το χρόνο. Λόγω των χαρακτηριστικών του εδάφους και το κλίμα της περιοχής, στο βορειοανατολικό έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εξάτμισης της Βραζιλίας, η οποία κάνει ρηχές δεξαμενές νερού άχρηστο σε περιόδους ξηρασίας. Επιπλέον, το νερό από τα κουκούτσια και λίμνες, όπου συσσωρεύεται βροχή, είναι συνήθως μολυσμένα και γεμίζουν με σκουλήκια. Αυτό το νερό είναι υπεύθυνη για την πλειονότητα των ασθενειών που εμφανίζονται στο backcountry: αμοιβάδωσης, διάρροια, τύφο, τη χολέρα.

Οι άνθρωποι έχουν δοκιμάσει τις διάφορες λύσεις για το τρομερό πρόβλημα της έλλειψης νερού και της ξηρασίας στην περιοχή, αναδεικνύοντας το σχέδιο για την κατασκευή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) των δεξαμενών, καθώς και τη μεταφορά διαμάχη του Σάο Φρανσίσκο ποταμό.

Τουλάχιστον 300.000 από δεξαμενές έχουν κατασκευαστεί. Με τη μεταφορά του Σάο Φρανσίσκο ποταμό, το κόστος είναι πολύ υψηλό και τα αποτελέσματα, για πολύ λίγους. Εκτός από τις περιβαλλοντικές απειλές είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν θα γράψω γι 'αυτό.

Η λύση που προτείνουμε είναι, ταυτόχρονα, πολύ απλά, βαθιά και διαρκή, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι η επιστημονική κοινότητα περιλαμβάνει την περιοχή μεταξύ εκείνων που είναι επιρρεπή στην ερημοποίηση του πλανήτη.

Αυτή είναι η λύση που προτείνεται και υλοποιείται σε http://www.youtube.com/watch?v=dvv85bE_7HY, τεκμηριώνοντας σε εικόνες, όμορφα επιτυχίες σε πλήρη Caatinga.

Βασικά θα εξαρτηθεί από την πολυκαλλιέργεια, σπάτε στη μόδα του φορντικού μαζική παραγωγή και μονο, η οποία έγινε «παραδοσιακό» και απαιτεί την εισαγωγή του αρκετά ακριβά εισόδους, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ταχεία εξάτμιση της υγρασίας και την εξαθλίωση της ζωής.

Είναι Σ.Α.Α.π, Συστήματα Αγροδασοπονία Αναγεννητική παρόμοιος, που αναπτύχθηκε στη Βραζιλία από τον Ελβετό Ernst Götsch, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τη φυσική διαδοχή των ειδών.

Στην αντίληψη, που αποκτήθηκαν σε multimilenares παρατηρήσεις και τα καλύτερα βιβλία της επιστήμης της βιολογίας, τη βοτανική και ζωολογική επιστήμη, ότι τα είδη φυτών, ζώων και μικροοργανισμών που οργανώνονται σε κοινοπραξίες οι οποίες διαδέχονται το ένα το άλλο, πάντα εργάζεται προς την κατεύθυνση complexification της πανίδας και χλωρίδας που ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σταδιακά τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση του περιβάλλοντος, για να μπορέσει να δώσει στήριξη στην ζωή αποτελεί όλο και πιο ανεπτυγμένες και μεγαλύτερο.

Σε αυτή την ποιητική διαδικασία, αν και επιστημονικά, όπου κοινοπραξίες των ειδών πετυχαίνοντας την οικοδόμηση μιας περιβάλλον όλο και πιο πλούσιο και ποικίλο, κάθε φυτό, κάθε ζώο, κάθε μικροοργανισμός έχει ενισχυτικό ρόλο της, είναι ο άνθρωπος για πρώτη φορά στην ιστορία, αφήνοντας θλιβερό ρόλο του πρωταγωνιστή ασήμαντες βασανιστή της φύσης και της ζωής και έτσι δημιουργική συντονίσει τη διαδικασία αυτή.

Μόνο ο ίδιος μπορεί να το κάνει. Μόνο αυτός μπορεί να επισκευάσει βλάβη σε τοπικές τράπεζες γονιδίων, τρόπους που η φύση δεν θα μπορούσε πλέον.

Η ελβετική προτείνει τότε, οργανώνει και αναπτύσσει, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας της φυσικής διαδοχής των ειδών, σε τέλεια αρμονία με αυτόν, εμπλουτίζοντας το με αναρίθμητες συνεισφορές, και την επίτευξη της αφθονίας και της ευημερίας, εφαρμογή του Σ.Α.Α.π.

μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ανέφερα, η ανεξάντλητη ποικιλία των ειδών, και υψηλή παραγωγικότητα, η οποία μπορεί στη συνέχεια, να επιτευχθεί.

Κατά τη διαδικασία η αναγκαιότητα εξαφανίζεται οι κλασικές γεωργικές εισροές φορντικού: το ζωντανό σύστημα παράγει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά χωρίς χημικά λιπάσματα, όλοι οι σπόροι και φυτά που λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο. τα φυτοφάρμακα δεν απαιτούνται, παράσιτα ελέγχονται από την πολλαπλότητα των ειδών που εξελίσσονται μαζί. δεν μονοκαλλιέργεια. Δουλεύουμε δραστηριότητα, τη συγκομιδή, τη φύτευση και τη διαχείριση όλο το χρόνο.

Στο «Γενική Βοτανική", η λαμπρή και παγκοσμίως διάσημο γερμανικό Wilhelm Nultsch, εκτός από μια εξαιρετική σειρά της πληροφορίας και της γνώσης, βρήκαμε ένα τεράστιο ποσό φυσικών ουσιών, Διαδίκτυο και μέσω διαβουλεύσεων, Παρατήρησα ότι πολλοί από αυτούς ενσωμάτωση εξελιγμένων βιομηχανικών διεργασιών, καταμέτρηση, Συνεπώς, με υψηλή εμπορική αξία.

Η προτεινόμενη Ernst Götsch, αιτιολογημένη και παρουσίασαν μια τεχνική και επιστημονική άποψη, εκτείνεται προς τις άπειρες δυνατότητες της προτεινόμενης εκβιομηχάνιση μου, συνεταιρισμούς μικρών αγροτών, όπως εκείνες, τα εκατομμύρια παλέψουν για τη ζωή, η σκληρή πραγματικότητα της ημι-άνυδρες, και να παραθέσει εδώ σε άλλη ευκαιρία, για αυτό το άρθρο δεν είναι υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο industriaeagricultura.blogspot.com).

Ωστόσο, το επίκεντρο του άρθρου μας, είναι αυξημένη βροχόπτωση σε ημι-άνυδρες, που είναι το άμεσο αποτέλεσμα της εφαρμογής του Σ.Α.Α.π. καθώς αυξάνει η ζωή των φυτών, των ζώων και των μικρο-βιολογικά, εκτός από την αφθονία και την εργασία γίνεται όλο και πιο βροχή, και περισσότερο κατακράτηση υγρασίας στο έδαφος και στη βλάστηση.

Ντίλμα Ρούσεφ (Dilma Roussef) λειτουργεί με προοπτική, θέτοντας Ernst Götsch σε επαφή με τις εκατοντάδες των κοινωνικών κινημάτων που, σύμφωνα με το ακρωνύμιο ASA, οδήγησε στο σχεδιασμό των δεξαμενών, έτσι ώστε τα εκατομμύρια των αγροτών να έχουν πρόσβαση μεθοδολογία Σ.Α.Α.π., η υποστήριξη των πανεπιστημίων και των άλλων θεσμικών οργάνων σχετικά με την υπόθεση, και το μέτριο υλικό μέσα που είναι αναγκαία για τους εφαρμογή.

Δεδομένου ότι οι επιτυχίες που βλέπετε στο βίντεο που αναφέρονται παραπάνω, θα πολλαπλασιαστούν, vai την αύξηση του αριθμού των γεωργών που συμμετέχουν, και τη διάδοση του «μεγάλο πράσινο σημείο».

Στο στάδιο αυτό, ημίξηρες της Βραζιλίας πρέπει να αλλάξει το όνομά σας, σε 12 χρόνια, όταν πολύ.

Brasile: semi-arido sarà una cosa del passato?

La regione semiarida brasiliana è una dei più grandi, più popolosa e anche la più piovosa del mondo. Si estende su 964,589.4 km2, che copre il nord di Minas Gerais e Espirito Santo, l'entroterra di Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Vivono in questa regione più di 18 milioni di persone, 8 milioni nelle zone rurali. Le precipitazioni è di 750 mm all'anno, in media. In condizioni normali, piove più di 1.000 millimetri. Le precipitazioni è di 750 mm all'anno, in media. In condizioni normali, piove più di 1.000 millimetri. Alla peggiore siccità, piogge almeno 200 millimetri, sufficienti a fornire acqua di qualità a una famiglia di cinque persone per un anno.

Ma la pioggia è mal distribuita fisicamente e temporalmente. A causa delle caratteristiche del suolo e il clima della regione, il nord-est ha uno dei più alti tassi di evaporazione del Brasile, che fa serbatoi acque basse inutili nei periodi di siccità. Inoltre, l'acqua da pozzi e stagni, dove si accumula la pioggia, di solito è inquinato e pieno di vermi. Questa acqua è responsabile di gran parte delle malattie degli interni: amebiasi, diarrea, il tifo, il colera.

Già hanno provato varie soluzioni al problema della carenza terribile siccità e l'acqua nella regione, mettendo in evidenza il progetto di costruire un milione (1.000.000) di serbatoi, e il recepimento discutibile del fiume São Francisco.

I dati già un po vecchio parlano della costruzione di 300.000 serbatoi idealizzate dal popolo. Per quanto riguarda la trasposizione del São Francisco, i costi sono così grande, così ridotto numero di beneficiari e delle minacce ambientali così grandi, che io non voglio discutere l'argomento.

La soluzione che proponiamo è, allo stesso tempo, molto semplice, profonda e duratura, soprattutto se si considera che la comunità scientifica allinea la regione tra quelle soggette alla desertificazione del pianeta.

Questa è la soluzione proposta e implementata in http://www.youtube.com/watch?v=dvv85bE_7HY, documentando con le immagini, belli successi in piena *Caatinga.

Fondamentalmente ci affidiamo a policoltura o multiculturalità, contraddicendo la tendenza fordista alla produzione in serie e monoculturale, che è diventato tradizionale, domanda di importazioni di multiple e costosi ingressi, contribuendo ulteriormente alla rapida evaporazione dell'umidità e l'impoverimento della vita.

Sono SAFAR, Sistemi Agro forestali analoghi rigenerative, sviluppato in Brasile dallo svizzero Ernst Götsch, che si ispirano alla successione naturale della specie.

Nella percezione, acquisito in multi-millenarie osservazioni e le migliori libri della scienza biologica, la scienza botanica e la scienza zoologica, quella specie di piante, animali e microrganismi sono organizzati in consorzi che si succedono l'un l'altro, sempre lavorando per complessificazione della fauna e della flora che vivono in una determinata zona, progressivamente arricchendo e rafforzando l'ambiente, in modo che possa dare a supportare forme di vita sviluppate e sempre più grandi.

In questo processo veramente poetico, piuttosto che scientifico, dove consorzi di specie si succedono l'un l'altro in via di sviluppo un ambiente sempre più ricco e vario, ogni pianta, ogni animale, ogni microrganismo ha il suo ruolo contributivo, essendo l'uomo per la prima volta nella storia, lasciando il suo triste ruolo protagonista del piccolo aguzzino della natura e della vita e muoversi creativamente ad assumere il coordinamento di questo processo de costruzione.

Solo lui è in grado di farlo. Solo lui può riparare il danno alle banche genetici locali in modo che la natura sola non poteva più.

Lo svizzero propone quindi, organizza e costruisce, all'interno di questo processo di successione naturale di specie, in perfetta armonia con esso, arricchendolo di innumerevoli contributi, guadagnando il processo l'abbondanza e la prosperità, l'applicazione dei SAFAR.

Tu caro lettore, lettore amico, può vedere nel video di cui la varietà inesauribile di specie e quindi l'alta produttività che può essere raggiunto.

Durante tutto il processo scompare la necessità di introdurre i classici ingressi de agricoltura fordista. Il sistema vivente produce le sostanze nutritive necessarie, a prescindere di concimi chimici. Tutti i semi e piantine possono ora essere ottenuti a livello locale. I pesticidi non sono richiesti, parassiti sono controllati dalla molteplicità di specie che evolvono insieme. Non vediamo alcuna monocoltura. Vediamo il lavoro, l'attività, la messa a dimora, la raccolta, la gestione durante tutto l'anno.

In "Botanica Generale" il brillante e celebrato in tutto il mondo tedesco Wilhelm Nultsch, oltre a una straordinaria gamma di informazioni e conoscenze, troviamo una quantità enorme di sostanze naturali, e attraverso consultazioni a la internet, trovato che molti di loro integrano sofisticati processi industriali, contando, quindi, anche ad alto valore commerciale.

La proposta di Ernst Götsch, perfettamente con messa a terra e con esperienza di un punto di vista tecnico e scientifico, estende all'infinito le ampie possibilità della mia proposta di industrializzazione di cooperative di piccoli coltivatori, come coloro che, a milioni, combattono per la vita sulla dura realtà del semi-arido brasiliano, e che presenterò qui al momento giusto quindi questo non diventa troppo esteso (Più in industriaeagricultura.blogspot.com).

Tuttavia, il focus di questo articolo è l'aumento delle precipitazioni in semi-aride, che è il risultato diretto della realizzazione di SAFAR: come si complessifica la vita delle piante, degli animali e microorgânica, oltre che l'abbondanza e il lavoro, si ottiene la pioggia sempre di più e di più la ritenzione dell'umidità nel suolo e nella vegetazione.

Dilma Rousseff funziona dal punto di vista di mettere Ernst Götsch in contatto con centinaia di movimenti sociali che, sotto la sigla ASA ha portato alla progettazione di serbatoi per che milioni di agricoltori hanno accesso a metodologia SAFAR, il sostegno di università e altre istituzioni rilevanti per il caso, e il modesti mezzi materiale necessari per la sua attuazione.

Come i successi che vedete nel video di cui sopra, si moltiplicheranno, aumenta il numero di agricoltori aderenti e si diffonde la "grande macchia verde".

In questo ritmo, la regione semi-arida ha bisogno di cambiare il loro nome, non più tardi di 12 anni.

*Caatinga http://it.wikipedia.org/wiki/Caatinga

Brazil: SEMI-ARID will be a thing of the past?

The Brazilian semiarid region is one of the largest, most populous and also the wettest in the world. Extends over 964,589.4 km2, covering the north of Minas Gerais and Espirito Santo, the backlands of Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará and Piauí. Live in this region more than 18 million people, 8 million in rural areas. The rainfall is 750 millimeters per year, on average. Under normal conditions, it rains more than 1.000 millimeters. In the worst droughts, rains at least 200 millimeters, enough to provide quality water to a family of five for a year.

But the rain is badly distributed physically and temporally. Due to the characteristics of soil and climate of the region, the Northeast has one of the highest rates of evaporation of Brazil, which makes shallow water tanks useless in times of drought. In addition, water from pits and ponds, where it accumulates downloaded rain, it is usually polluted and filled with worms. This water is responsible for much of diseases of the interior: amebiasis, diarrhea, typhoid, cholera.

People already have tried various solutions to the terrible problem of drought and water scarcity in the region, highlighting the project to build one million (1,000,000) of tanks, and the debatable transposition of the São Francisco River.

Data already somewhat old speak about the construction of 300,000 of the tanks idealized by the people. When it comes to the transposition of San Francisco, the costs are so high, there are so many claims about few people owning the results and so many environmental threats raised, that I will not write about it.

The solution we propose is, at once, very simple, deep and lasting, especially considering that the scientific community aligns the region between those prone to desertification on the planet.

This is the solution proposed and implemented in http://www.youtube.com/watch?v=dvv85bE_7HY , documenting in images, beautiful successes in full *Caatinga.

Fundamentally we depend on polyculture or multiculture, contrary to the Fordist trend of mass and monocultural production, which became "traditional", demands the "importation" of various and expensive inputs, contributing to the rapid evaporation of humidity and the impoverishment of life.

Are ARAS, Agroforestry Regenerative Analogues Systems, developed in Brazil by Swiss Ernst Götsch, which are inspired by the natural succession of species.

In perception, acquired in multi-millennial observations and in the best books of biological science, botany and zoological science, that those plants, animals and microorganisms are organized into consortia which succeed each other, always working towards the complexity of fauna and flora living in a certain area, gradually enriching and strengthening the environment, so that it can give support to life forms increasingly developed and larger.

In this process truly poetic rather than scientific, in which consortia of species succeed in building an environment increasingly rich and varied, every plant, every animal, every micro-organism has its contributory role, being the man for the first time in history, leaving his sad protagonist role of stingy tormentor of nature and life and move creatively to assume the coordination of the construction process.

Only he is able to do so. Only he can repair damage to local genetic banks in ways that nature itself can no longer.

The Swiss then proposes, organizes and builds, within this process of natural succession of species, in perfect harmony with it, enriching it with his countless contributions and extracting of it abundance and prosperity, the implementation of ARAS.

You dear reader, friend reader, can see in the mentioned video the inexhaustible variety of species and the high productivity that can be achieved.

Throughout the process disappears the necessity of introducing the classic Fordist agriculture inputs: the live system produces himself the nutrients needed, regardless of chemical fertilizer, all seeds and seedlings can now be obtained locally, are not required the pesticides, pests are controlled by the multiplicity of species that evolve together, there is no monoculture, there is work, activity, harvesting, planting and management throughout the year.

In "General Botany" of the brilliant and world-celebrated German Wilhelm Nultsch, beyond an extraordinary variety of information and knowledge, we found a huge amount of natural substances, and through fast queries by the Internet, I found that many of them integrate sophisticated industrial processes, counting with high commercial value.

The proposition of Ernst Götsch, reasoned and experienced from a technical and scientific perspective, extends to the infinite the possibilities of my proposition of industrialization of cooperatives of small farmers, such as those that, by millions, fight for life in the harsh reality of the Brazilian Semi-arid and that I shall present here timely, so that this article does not get too long.

However, the focus of our article is to expand rainfall numbers at brazilian Semi-Arid, which is the direct result of the implementation of ARAS: as plants, animals and microorganisms get more complex, besides the abundance and the jobs, we obtain more and bigger rains and better moisture retention in the soil and in the vegetation.

Dilma Rousseff works from the perspective of to put Ernst Götsch in contact with hundreds of social movements that, under the acronym ASA led to the design of tanks, so that millions of farmers have access to methodology ARAS, the support of universities and other relevant institutions to the case, and to the modest material means necessary for its implementation.

As the successes you see in the video mentioned above, will multiply, will increase the number of farmers adhering and spreading the "big green spot".

In this step, the semi-arid region will need to change its name, not later than in 12 years.

*Caatinga http://en.wikipedia.org/wiki/Caatinga

O que há com alguns CMI?

Amigas e amigos da mídia independente,

Tratando de divulgar uma imagem positiva do Brasil e de informar outros povos sobre algumas iniciativas notáveis da presidenta Dilma Roussef, tenho publicado em todo o mundo, em 8 idiomas até agora, como vocês poderão ver em voltaaomundopresidenta.blogspot.com

Deparei-me, nestas tres "voltas ao mundo", (Brasil: Mudanças estruturais a caminho. Brasil: A perfeita liberdade de expressão e a recém começada Brasil: o Semi-Árido será coisa do passado?) com um cenário preocupante: são poucos os novos CMI e vários dos tradicionais não estão funcionando.

No Canadá, ao longo da "era" Bush, 8 ou 9 (todos), dixaram de funcionar; Na Itália, no "reinado" Berlusconi, pararam 8 de 9 que havia; os únicos 2, da Rússia, pararam recentemente. Na Colômbia, no Peru, no Uruguai, no México, pararam os únicos ou poucos que havia. Vários pararam nos EUA. Na presidência anterior, pararam quase todos os franceses e estão voltando a funcionar, em menor número, por ora e num regime bastante duro de moderação, que dificulta bastante para os estrangeiros. O do Japão parou quando do tsuname e não voltou ainda. Muitos pararam na Ásia, na África e na Oceania e na Austrália a situação é assemelhada à da França.

Verdadeiros bastiões da liberdade são os do Brasil, da Argentina, Venezuela, Bolívia, Equador, Reino Unido, Irlanda e Estados Unidos, com inevitável destaque para NovaIorque, Washington, L.A., Boston, etc...e para o impecável desempenho Irlandes e Britânico, que se apoia numa variedade de sites maravilhosos.

A situação de encolhimento não é boa para a liberdade, a fraternidade entre os povos, a paz, a solidariedade nem para a democracia.

Assim, venho perguntar a vocês todos: O que está acontecendo? Falta de dinheiro? Pressão política? Falta de gente? O quê?

Sinto que precisamos organizar uma ação de resgate dos CMI que estão parados e que só conseguiremos fazê-lo numa grande corrente de ajuda recíproca, troca de idéias e solidariedade.

Quem quiser participar e ajudar, deixe-me mensagem nos comentários de voltaaomundopresidenta.blogspot.com , com seu e-mail para retorno ou no emiliojoselemosdelima@gmail.com

Abraços,

Obrigado,

Emilio José Lemos de Lima.

Brasil: el SEMIÁRIDO será una cosa del pasado?

La región semiárida de Brasil es una de las más grandes, más pobladas y también más húmedas en el mundo. Se extiende por más de 964,589.4 km2, y abarca el norte de Minas Gerais y Espírito Santo, el sertón de Bahía, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará y Piauí. Viven en esta región más de 18 millones de personas, 8 millones en las zonas rurales. La precipitación de lluvia es de 750 milímetros por año, en promedio. En condiciones normales, llueve más de 1.000 milímetros. En la peor de las sequías, llueve por lo menos 200 milímetros, suficiente para proporcionar agua de calidad a una familia de cinco personas durante un año.

Pero la lluvia se distribuye mal física y temporalmente. Debido a las características de suelo y clima de la región, el noreste tiene una de las mayores tasas de evaporación de Brasil, lo que hace los tanques de aguas poco profundas inútiles en tiempos de sequía. Además, el agua de los pozos y estanques, donde se acumula la lluvia, por lo general es contaminado y lleno de gusanos. Esta agua es responsable de gran parte de enfermedades del serton: amebiasis, diarrea, fiebre tifoidea, el cólera.

Ya se ha probado varias soluciones a los terribles problemas de la escasez de agua y de la sequía en la región, destacandose el proyecto de construcción de un millón (1.000.000) de tanques, y la controversa transposición del río São Francisco.

Datos ya un poco viejos hablan de la ejecucion de 300.000 tanques idealizados por el pueblo. En lo que respecta a la transposición del rio San Francisco, son tan grandes los costos, los reclamos de apropiacion de los resultados por pocos, y las amenazas ambientales, que no vamos a considerar el asunto aqui.

La solución que proponemos es, a la vez, muy simple, profunda y duradera, sobre todo teniendo en cuenta que la comunidad científica la alinea a la región entre las zonas propensas a la desertificación, en el planeta.

Esta es la solución propuesta e implementada en http://www.youtube.com/watch?v=dvv85bE_7HY , que documenta en imágenes, hermosos éxitos alcanzados en la Caatinga** misma.

Fundamentalmente dependemos de policultivo o multicultura, desde temprano y al comenzar contrariamente a la producción en masa fordista y a la tendencia monocultural, que se convirtió en "tradicional", demanda la "importación" de insumos diversos y costosos, y que contribuye a la rápida evaporación de humedad y al empobrecimiento de la vida.

Son los SAFRA, sistemas agroforestales regenerativos análogos, desarrollados en Brasil por el suizo Ernst Götsch, que se inspiran en la sucesión natural de las especies.

En la percepción, adquirida en observaciones multimilenares y en los mejores libros de la ciencia biológica, de la ciencia botánica y de la ciencia zoológica, de que las especies de plantas, animales y microorganismos se organizan en consorcios que se suceden unos a otros, siempre trabajando hacia la complejización de la fauna y de la flora que viven en un área en particular, haciendo gradualmente más rico y más fuerte el ambiente, a fin de que éste pueda apoyar formas de vida cada vez más desarrolladas y de mayor tamaño.

En este proceso verdaderamente poético, más que científico, en el que los consorcios de especies se suceden en la creación de un entorno cada vez más rico y variado, cada planta, cada animal, cada microorganismo tiene su papel contributivo, le toca al hombre, por primera vez en la historia, dejar su triste papel protagonico de tacaño torturador de la naturaleza y de la vida y pasa a asumir de forma creativa la coordinación de este proceso de construcción.

Sólo él es capaz de hacerlo. Sólo él puede reparar el daño a los bancos genéticos locales en formas que la naturaleza ella sola no podría.

El suizo luego propone, organiza y construye, en este proceso de sucesión natural de las especies, en perfecta armonía con el, enriqueciéndolo con sus innumerables aportes y sacando de el la abundancia y la prosperidad, la implementación de los SAFRA.

Usted querido lector, lectora amiga, puede ver en el video que mencioné, la inagotable variedad de especies y la muy alta productividad que se puede lograr. Durante el proceso desaparece la necesidad de introducir las clásicas entradas de la agricultura fordista: el sistema vivo, el mismo produce los nutrientes necesarios, independientemente de la fertilización química; todas las semillas y plántulas ahora se puede obtener localmente, los pesticidas no son necesarios, las plagas son controladas por la multiplicidad de especies que coevoluem, no hay monocultivo; hay trabajo, actividad, cosecha, siembra y gestión durante todo el año.

En "Botánica General" del brillante y mundialmente festejado alemán Wilhelm Nultsch, además de una variedad extraodinária de información y de conocimiento, encontré una gran cantidad de sustancias naturales, y en consultas rápidas a través de la Internet, me encontré con que muchos de ellas integran sofisticados procesos industriales, contando, por ello, con un alto valor comercial.

La propuesta de Ernst Götsch, perfectamente razonada y experimentada desde un punto de vista técnico y científico, extiende infinitamente las posibilidades de mi propuesta de industrialización de las cooperativas de pequeños agricultores, como los millones que luchan por la vida en la dura realidad del Semi-árido brasileño y que trataré de exponer aqui cuándo oportuno, para que este no se ponga demasiado largo (más en industriaeagricultura.blogspot.com ).

Sin embargo, el objetivo de nuestro artículo es mejorar las lluvias en el Semi-árido, lo que es uno de los resultados directos de la aplicación de SAFRA: mientras se hace más compleja la vida vegetal, animal y microorgânica, además de la abundancia y de los empleos, se obtiene más lluvia y más retención de la humedad en el suelo y en la vegetación.

Dilma Rousseff trabaja desde la perspectiva de poner Ernst Götsch en contacto con los centenares de movimientos sociales que, bajo la siglas ASA, llevaron al proyecto y a la ejecucion de los tanques, para que millones de agricultores tengan acceso a la metodología SAFRA, al apoyo de universidades y otras instituciones pertinentes al caso, y a los modestos medios materiales necesarios para su ejecución.

En la medida en que los éxitos que se ven en el video mencionado anteriormente, se multiplican, aumentará el número de agricultores que difundiran la "grande mancha verde".

En este paso, la región semi-árida tendrá que cambiar su nombre, si mucho, en 12 años.

**Caatinga: http://es.wikipedia.org/wiki/Caatinga

Brasil: O SEMI-ÁRIDO será coisa do passado?

O Semi-Árido brasileiro é um dos maiores, mais populosos e também mais úmidos do mundo. Estende-se por 964.589,4 Km2, abrangendo o norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, os sertões da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Vivem nessa região mais de 18 milhões de pessoas, sendo 8 milhões na área rural. A precipitação pluviométrica é de 750 milímetros anuais, em média. Em condições normais, chove mais de 1.000 milímetros. Na pior das secas, chove pelo menos 200 milímetros, o suficiente para dar água de qualidade a uma família de cinco pessoas por um ano.

Mas a chuva é mal distribuída física e temporalmente. Devido às características climáticas e de solo da região, o Nordeste possui um dos maiores índices de evaporação do Brasil, o que torna reservatórios de água pouco profundos inúteis em épocas de seca. Além disso, a água dos barreiros e açudes, baixadas onde se acumula a chuva, é geralmente poluída e cheia de vermes. Essa água é responsável por grande parte das doenças do sertão: amebíase, diarréia, tifo, cólera.

Já se tem tentado as mais variadas soluções para o terrível problema da sêca e da escassez de água na região, destacando-se o projeto de construção de um milhão (1.000.000) de cisternas, e a polêmica transposição do Rio São Francisco.

Dados já um tanto antigos falam da construção executada de 300.000 das cisternas idealizadas pelas populações. Quanto à transposição do São Francisco, são tais os custos, as queixas de apropriação muito minoritária dos resultados e as ameaças ambientais suscitadas, que nisso não nos deteremos.

A solução que propomos é, a um só tempo, muito mais simples, profunda e duradoura, especialmente se considerarmos que a comunidade científica alinha a região entre aquelas propensas à desertificação, no planeta.

Trata-se da solução proposta e implementada em http://www.youtube.com/watch?v=dvv85bE_7HY (traduzir), documentando em imagens, belos sucessos alcançados em plena Caatinga.

Fundamentalmente apoiamo-nos na policultura ou multicultura, contrariando de início e de partida a tendência fordista, de produção em série e monocultural, que tornou-se "tradicional", demanda a importação de insumos vários e caros, contribuindo ainda para a acelerada evaporação da umidade e para o empobrecimento da vida.

São os SAFRA, Sistemas Agroflorestais Regenerativos Análogos, desenvolvidos no Brasil pelo suiço Ernst Götsch, que inspiram-se na sucessão natural das espécies.

Na percepção, adquirida em observações multi-milenares e nos melhores livros da ciência biológica, da ciência botânica e da ciência zoológica, de que as espécies vegetais, animais e os microorganismos se organizam em consórcios que se sucedem uns aos outros, trabalhando sempre no sentido da complexificação da fauna e da flora viventes em uma determinada área, enriquecendo e fortalecendo paulatinamente o ambiente, para que este possa dar sustentação a formas de vida a cada vez mais desenvolvidas e de maior porte.

Neste processo verdadeiramente poético, mais que científico, em que os consórcios de espécies se sucedem construindo um ambiente cada vez mais rico e variado, cada planta, cada animal, cada micro-organismo tem o seu papel contributivo, cabendo ao homem, pela primeira vez na história, abandonar o seu triste rol protagônico de mesquinho algóz da natureza e da vida e de passar a assumir criativamente a coordenção deste processo de construção.

Só ele está apto a fazê-lo. Só ele pode reparar danos aos bancos genéticos locais de modos que a natureza entregue a ela própria já não poderia.

O suíço propõe então, organiza e constrói, dentro deste processo de sucessão natural das espécies, em perfeita harmonia com ele, enriquecendo-o com inumeráveis contribuições e dele extraindo a abundância e a prosperidade, a implementação dos SAFRA.

Você leitor amigo, amiga leitora, poderá constatar no vídeo mencionado a inesgotável variedade de espécies e a altíssima produtividade que podem assim ser alcançadas.

Ao longo do processo vai desaparecendo a necessidade de introdução dos clássicos insumos da agricultura fordista: o sistema vivo passa ele mesmo a produzir os nutrientes necessários, prescindindo de adubação; todas as sementes e mudas podem passar a ser obtidas localmente; não são requisitados os defensivos, as pragas são controladas pela multiplicidade das espécies que coevoluem; não há monocultura; há trabalho, atividade, colheita, plantio e manejo durante todo o ano.

Já em "Botânica Geral" do brilhante e mundialmente celebrado alemão Wilhelm Nultsch, além de uma extraodinária variedade de informação e de conhecimento, encontramos uma enorme quantidade de substâncias naturais e mediante rápidas consultas à Internet, constatamos que muitas delas integram sofisticados processos industriais, contando, por isso mesmo, com alto valor comercial.

A proposta de Ernst Götsch, irretocavelmente fundamentada e experimentada de uma perspectiva técnico-científica, amplia ao infinito as possibilidades de minhas propostas de industrialização dos bolsões de pequenos agricultores, como aqueles que, aos milhões, lutam pela vida na dura realidade do Semi-árido brasileiro e que exporei aqui oportunamente, para que este não fique muito extenso (mais em industriaeagricultura.blogspot.com).

Entretanto, o foco deste nosso artigo é a recuperação pluviométrica e hídrica do Semi-árido, que é o resultado direto da implementação dos SAFRA: à medida que se complexifica a vida vegetal, animal e microorgânica, além da abundância e do trabalho, obtem-se mais e maiores chuvas e mais retenção da umidade, no solo e dentro da vegetação.

Dilma Roussef trabalha na perspectiva de colocar Ernst Götsch em contato com as centenas de movimentos sociais que, sob a sigla ASA deram origem ao projeto das cisternas, para que milhões de agricultores tenham acesso à metodologia SAFRA, ao apoio das universidades e demais instituições pertinentes ao caso, e aos modestos meios materiais indispensáveis à sua implementação.

À medida que os sucessos que você vê no vídeo já citado, vão se multiplicando, vai aumentando o número de agricultores aderentes e se espalhando a "grande mancha verde".

Neste passo, o semi-árido brasileiro precisará mudar de nome, mais tardar em 12 anos.

中國普通話, Français. български. Português. русский, Inglês. Espanhol. Deutsch

*Não concordo com uma só das palavras que dizeis, mas defenderei até o fim vosso direito de fazê-lo! * Voltaire.

Brasil: a perfeita liberdade de expressão?

*Não concordo com uma só das palavras que dizeis, mas defenderei até o fim vosso direito de fazê-lo! * Voltaire.
br />É polêmica a relação existente entre a liberdade de expressão e o grau de desenvolvimento das sociedades.

Muitos pretendem justificar o caráter repressivo dos regimes vigentes como um preço que precisa ser pago para que se alcance o progresso.

Através de toda a história, entretanto, lutou-se e morreu-se pelo direito de falar, de questionar, de publicar.

De concreto constatamos, para nosso grande alívio, que as sociedades mais desenvolvidas são justamente aquelas que conseguiram mais ampla e inquestionável liberdade de expressão.

Contudo, dificuldades há, em toda parte, porque em toda parte há quem use a liberdade de expressão como arma de guerra, bélica, propriamente dita, política e comercial.

Não é por acaso, que em muitos países debate-se hoje legislações sobre o assunto; é o caso de nossa vizinha república Argentina, para citar apenas uma ocorrência.

No Brasil temos um histórico de arbitrariedades e abusos: desde a mais torpe censura, como aquela praticada durante a "ditadura militar", até desonestos e virulentos ataques levados a efeito por setores da imprensa, contra instituições, cidadãos e até bancos.

Quem não se lembra da escola fechada em São Paulo, por supostos abusos sexuais contra crianças? Ou de um político conhecido e respeitado que teve sua reputação enxovalhada e levou anos e muitos e lentos processos judiciais para restabelecer a verdade? E de um certo grande banco, taxado de "quebrado" por uma revista de grande circulação, para passar então realmente por grandes dificuldades provocadas pela notícia mal-intencionada e acabar (mal) vendido?

Menciono apenas estes tres casos, tristemente célebres. São tantos e tão sistemáticos, entretanto, que um jornalista conhecido cunhou um neologismo jocoso: O P.I.G.: O Partido da Imprensa Golpista.

A tentativa de a partir deste histórico, estabelecer-se qualquer forma de censura ou restrição, provocaria um retrocesso insuportável para a jovem democracia brasileira.

Assim, a presidenta Dilma Roussef e a chamada "base aliada" estudam uma alternativa criativa e inovadora, capaz a um só tempo de garantir um libérrimo funcionamento da imprensa e a proteção dos direitos e interesses da cidadania, das instituições e das empresas: A Lei do Direito de Resposta, concebida para funcionar como uma liminar cautelar, isto é, uma medida imediata, apoiada na fé às alegações do demandante e na determinação de evitar danos irreparáveis a reputações e a patrimônios.

Mais ou menos assim: o cidadão, instituição ou empresa potencialmente prejudicado, solicita o imediato direito de resposta, no mesmo veículo, com idênticos destaque, colocação, horário, tiragem, etc... Sendo imediatamente atendido pela autoridade judiciária, sempre e quando proceda a demanda‮.

Assim, em nada se retringe a liberdade dos jornalistas e dos veículos, porém, antes mesmo de acionar a justiça pelo restabelecimento da verdade, o prejudicado já consegue publicar a sua versão dos fatos.

Ponderados os custos e os desgastes envolvidos para profissionais jornalistas e seus veículos, a lei tende a funcionar como um elemento moderador.

Como o leitor amigo pode constatar, além de impulsionar a hidrovia Caribe-Plata, com os países vizinhos; De acelerar e potencializar a aquisição de pequenas propriedades; e de viabilizar com Ernst Götsch, a recuperação do semi-árido brasileiro ("Brasil: Mudanças estruturais a caminho." voltaaomundopresidenta.blogspot.com), Dilma Roussef e sua base aliada, lançam as fundações para novos passos na democratização profunda do Brasil.

** "O golpe militar" de 1964, foi urdido, financiado e comandado do exterior. Contou com simpatizantes locais, claro. Inclusive importantes setores das forças armadas. Após o golpe, quem permaneceu nestas instituições públicas não teve alternativa senão aderir. Veja "1964, a Conquista do Estado", do professor doutor René Armand Dreifuss, publicado em 1981 pela Vozes. Aparentemente incluído em algum "Index Librorum Prohibitorum", porque muito difícil de achar.

*** Em tempo: o projeto da hidrovia Caribe-Plata é apenas uma das maravilhas propostas por "América do Sul; Integração e Desenvolvimento", livro organizado por Darc Costa.

China: with a little help from my friends. Dear friends, the article that you see below, in Mandarin, is that same one "Brazil: structural changes on the way", that I've published here a few days ago. Unfortunately, I have not found no open publishing site, at China. So I ask your help to take our message to the Chinese people, who surely visit your worldwide known site, which is a reference to freedom, all around the world. Thank you, very much indeed. * For those who have not seen it, I do reproduce the original, in English, there at the end.
巴西:結構變化

這個國家面臨著矛盾的情況:

這是巨大的(近9000000平方公里)。自然是非常豐富的。農田,各種礦石,巨大的森林。在世界上最大的淡水儲備。太陽能,水電,風能,生物燃料和石油的巨大潛力。近200萬人。一個有信譽的市場。一個備受尊敬的工業園區。還有更多...

它仍然有大量貧困人口。缺乏交通結構。缺乏結構的衛生設施。此外,在公眾的安全。此外,在教育。和健康.

國家不能獲得良好的經濟增長速度。同樣不適合於人的發展.

診斷並不複雜:FHC已大大增加稅收。由高利率引起的。支付的政府債券。了許多年。

十分集中的土地結構。這導致了在大城市郊區的貧民窟增加。美元的貶值破壞了當地的產業。高利率被迫撤資公眾。對於漫長的歲月。缺乏工業和技術政策。只有保護農業生產用於出口。放棄鐵路。幾乎沒有任何水路。

該國擁有近5萬公里的河水潛在的通航。

為了得到...診斷...更多...

遵守財政部的數字(industriaeagricultura.blogspot.com)! 是什麼原因造成的超徵稅?而缺乏公共投資呢? 公共債務,費用和他們的興趣。 政府本身增加了利率。了許多年。 收集多少稅並不需要出售證券。隨著利率高於國際標準的興趣,沒有。 總統迪爾瑪·羅塞芙已降低了利率。 它使美元貶值來刺激工業界和產業化。 好工作產生。和學習其他措施。

也許它需要一個變化中的經濟團隊。要快進到工業和技術政策。

迪爾瑪知道這一點。

迪爾瑪·羅塞芙預留了大量資金用於新的鐵路和公路。厄瓜多爾,委內瑞拉,哥倫比亞,巴拉圭,阿根廷和烏拉圭的辯論夥伴關係。要建立南北的水路。 的水路需要適度的干預措施。Casiquiare河。在瓜波雷河。將奧里諾科河的亞馬遜。和亞馬遜的銀。在亞馬遜盆地,2萬公里的通航水域的集成立即工作。

看在南美洲的地圖!這項工作的重要性!

其他作品南美的聖弗朗西斯科河等河流的連接,例如。連接9在該地區的10個國家。

計劃多了,我們的總統。重建的土壤,植物,動物和雨。在半乾旱的巴西(見地圖)。 18萬巴西人生活在那裡。在幾乎百萬平方公里。重建將耗資不大。物種的自然演替中的應用。一種稱為混農林業再生類似物。巴西,由恩斯特Götsch瑞士公民開發。Götsch是如火如荼。 降雨增加。增加的植物和動物物種。

迪爾瑪·羅塞芙沉思著如何降低稅收。

迪爾瑪長期的融資計劃。要收購小型農場。土地作為抵押。合作社組織的屬性。提供技術援助。的信息和知識。每一個充滿活力的行業合作

這些措施將溫暖的土地市場。展開的糧食供應。原材料,藥品和就業機會。

任何的變化規律,可能有必要。

迪爾瑪·羅塞芙在公共管理方面擁有豐富經驗。來自傳奇的過去。注意到其承諾的故事。

Fotos: Dilma, Rios, S.árido 總統迪爾瑪·羅塞芙。地圖:南美洲的河流.
地圖:巴西半乾旱地區。

Бразилия: Структурные изменения впереди

Бразильская нация сталкивается с противоречивой ситуацией:

Это огромный (8,5 млн. км2). Природа богата во всем. Сельскохозяйственные угодья, все виды руд, огромные леса. Крупнейшие запасы пресной воды в мире. Огромный потенциал солнечной, гидро-, ветра, биотоплива и нефтепродуктов. Почти 200 миллионов человек. Респектабельный рынка. Респектабельный промышленного парка, а также. И многое другое ...

У него есть еще много людей в нищету. Отсутствие инфраструктуры транспорта. Отсутствие санитарных структуры. Также общественной безопасности. Также образования. И здоровье.

И страна не может получить хорошие темпы экономического роста. Ни человеческого развития.

Диагноз не сложно: гипер налогообложения была введена в FHC. Вызванных чрезмерным интересом. Оплачивается государственных облигаций. На протяжении многих лет. Чрезвычайно сосредоточены земли структуру. Это определяет рост трущоб на окраинах крупных городов. Девальвация доллара уничтожил местную промышленность. Высокие процентные ставки привели к отсутствию государственных инвестиций. Отсутствие промышленной и технологической политики. Сельскохозяйственная политика только защищает агропромышленного экспортеров. Разрушение железных дорог. Почти не внутренним водным путям.

В стране насчитывается около 50000 км внутренних водных путей потенциально.

Чтобы начать диагностику ... Там больше ...

Обратите внимание на номер Министерства финансов (industriaeagricultura.blogspot.com)! Что стало причиной гипер налогообложения и отсутствие государственных инвестиций? Государственный долг, их заряды и их интересы. Странные и сознательно увеличился на само правительство. На протяжении многих лет. Собирает много налогов. В стране не нужно продавать ценные бумаги. С процентные ставки выше международного стандарта, нет.

Президент Дилма Руссефф снизил базовую процентную ставку в экономике.

Девальвировал национальную валюту в соответствии с промышленностью и индустриализацией. С хорошо рабочих мест, что промышленность производит. И она изучает другие меры.

Может быть, это требует внесения изменений в экономической команде. Для перемотки вперед в промышленной и технологической политики.

Президент это знает.

Дилма Руссефф выделило много денег для новых железных и автомобильных дорог. Она изучает партнерство с Венесуэлой, Колумбией, Парагваем, Аргентиной и Уругваем. Чтобы построить водный путь с севера на юг или Карибского бассейна-Ривер Плейт.

Водный путь требует скромных технических работ. В реках и Касикьяре Гуапоре. Подключение к Ориноко с Amazon. И в бассейне Амазонки с серебром. В бассейне Амазонки, 20.000 км судоходных водах интегрирован непосредственно через фарватер.

Посмотрите на карту Южной Америки! См. важность этой части инженерного!"Твист", что она есть!

Новые работы будут подключаться "север-юг" с другими гидрографических бассейнов субконтинента. Например, в бассейне Сан-Франциско. И подключить 9 из 10 стран в регионе.

Она изучает больше. Реконструкция почву, флору, фауну и осадки в полузасушливых районов (см. карту!). 18 миллионов бразильцев живут там. В почти один миллион квадратных километров. Реконструкция почти ничего не стоит. Нет инженерных работ. На основе естественной смены видов. Техника называется системы регенеративной Агролесоводство аналогов (cpAa). Созданная в Бразилии швейцарских Ernst Götsch. Он находится в самом разгаре.

Дождь увеличивается. Как видов растений и животных также увеличилось.

Руссефф также размышляет о том, как снизить налоги.

Наконец, долгосрочное финансирование. Для приобретения небольших фермах. Земли в качестве залога. Организованная в кооперативы. С технической помощи. Информации и знаний. Каждая кооперативы с его динамично развивающейся отрасли.

Любые изменения законов могут быть необходимы.

Исходя из многолетнего опыта в области государственного управления и реальным саги, Дилма Руссефф принимает свою приверженность к истории.

Фото: Дилма Руссефф. Карта рек в Южной Америке.Карта бразильского полузасушливых.

Brasilien: Strukturelle Veränderungen auf dem Weg

Die brasilianische Nation steht vor einer widersprüchlichen Situation:

Es ist riesig (8,5 Mio. km2). Die Natur ist reich an alles. Ackerland, alle Arten von Erz, riesige Wälder. Die größten Süßwasser-Reserven der Welt, gigantisch potenzial der Sonnenenergie, Wasserkraft, Windkraft, Biokraftstoffe und Erdöl. Fast 200 Millionen Menschen. Ein seriöser Markt. Ein angesehener Industriepark. Und vieles mehr ...

Es hat immer noch eine Menge Leute in Armut. Mangelnde transport Struktur. Mangelnde Struktur Abwasserentsorgung. Auch in der öffentlichen Sicherheit. Auch in der Bildung. Und Gesundheit.

Und das Land nicht erreichen können einen guten Preis für wirtschaftliches Wachstum. Weder die menschliche Entwicklung.

Die Diagnose ist nicht komplex: hyper Besteuerung wurde im FHC eingeführt. Bestimmt durch übermäßiges Interesse. Bezahlt durch Staatsanleihen. Für viele Jahre.

Extrem konzentriert Bodenstruktur. Dies bestimmt das Wachstum der Slums in den Außenbezirken der Großstädte. Abwertung des Dollars zerstört die lokale Industrie. Der Zinssatz gesperrt öffentlichen Investitionen. Für lange Jahre und Mandate.

Mangel an Industrie-und Technologiepolitik. Agrarpolitik schützt nur agro-Exporteure. Zerstörung der Eisenbahnen. Fast keine Wasserstraßen.

Das Land verfügt über rund 50.000 km Binnenwasserstraßen potentiell.

Um die Diagnose zu beginnen ... Es gibt mehr ...

Beachten Sie die Zahlen des Ministeriums der Finanzen (industriaeagricultura.blogspot.com)! Was verursachte den hyper Besteuerung und der Mangel an öffentlichen Investitionen? Der öffentliche Schuldenstand, ihre Schützlinge und deren Interesse. Seltsame und bewusst von der Regierung selbst erhöht. Für viele Jahre.

Mit viel Steuergeld das Land nicht brauchen um Schulden Papiere zu verkaufen. Mit Zinsen über dem internationalen Standard, nein.

Präsidentin Dilma Rousseff hat sich allmählich die Basiszinssatz der Wirtschaft reduziert. Eingeführt eine Wechselkurspolitik im Einklang mit der Industrie und Industrialisierung. Mit den guten Jobs sie erwirtschaftet. Und sie bereitet weitere Initiativen.

Vielleicht bedarf es einer Änderung der wirtschaftlichen team. Um schnell vorwärts zu einer Industrie-und Technologiepolitik.

Der Präsident weiß es.

Dilma Rousseff hat eine Menge Geld für neue Eisenbahnen und Autobahnen vorgesehen. Sie denkt Partnerschaft mit Venezuela, Kolumbien, Paraguay, Argentinien und Uruguay. Um die Wasserstraße Nord-Süd oder Karibik-River Plate zu bauen.

Der Wasserweg erfordert eine mäßige Eingriffe. In Flüssen Casiquiare und Guaporé. Die Casiquiare verbindet das Orinoco mit dem Amazonas. Guaporé, das Amazonasbecken mit dem Silver. Im Amazonasbecken, diese technische Arbeit sofort integriert 20.000 km schiffbare Gewässer.

Schauen Sie sich die Karte von Südamerika! Erkennen die Bedeutung dieser Wasserstraße! Der "Turn" ist es!

Weitere technische arbeitet, um Nord-Süd-Wasserstraße mit anderen Becken des Subkontinents zu verbinden. Wie der San Francisco. Und durch Wasserstraßen, 9 der 10 Länder in der Region zu integrieren.

Studieren mehr, unser Präsident. Der Wiederaufbau der Boden, Flora, Fauna und Niederschlägen in semi-ariden brasilianischen (Siehe Karte!). 18 Millionen Brasilianer leben dort. In fast einer Million Quadratkilometern. Der Wiederaufbau kostet wenig. Kein Engineering arbeitet. Unterstützt in natürlichen Sukzession der Arten. Eine Technik namens Agroforestry Regenerative Analoga Systeme (ARAS). Entwickelt in Brasilien von Schweizer Ernst Götsch. Ernst ist in vollem Gange.

Die Regenfälle erhöhen. Mit der Zunahme der Größe von Pflanzen und Tieren.

Rousseff auch meditiert über Möglichkeiten, um Steuern zu senken.

Schließlich, beurteilt er die langfristige Finanzierung. Für kleine Betriebe zu erwerben, um das Land zu kultivieren. Die Grundstücke als Sicherheiten. Organisiert in Genossenschaften. Mit technischer Unterstützung. Informationen und Wissen. Jede Genossenschaft mit einer dynamischen Agrarindustrie.

Diese Maßnahmen werden Anreize für die Bodenmarkt. Erweitern Sie die Lieferung von Nahrungsmitteln. Von Lieferungen, Drogen und Arbeitsplätze.

Jede Änderung der Gesetze erforderlich sein.

Dilma Rousseff hat langjährige Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung. Kommt aus legendären Vergangenheit. Nimmt sein Engagement für die Geschichte.

*Fotos. Präsidentin Dilma Rousseff. Karte von den Flüssen von Südamerika. Karte der brasilianischen semi-ariden.

Бразилия: Структурни промени пристигат

Бразилският народ е изправен пред противоречива ситуация:

Това е огромен (8,5 милиона km2). Природата е богата на всичко. земеделска земя, всички видове руда, огромни гори. Най-големите свежи водни запаси в света. Огромен потенциал на слънчева енергия, водноелектрическа, вятър, биогорива и петролни. Близо 200 милиона души. А уважавани пазар. Уважаван индустриален парк. И още много други ...

Тя все още има много хора, живеещи в бедност. Структура Липса транспорт. Канализация Липса структура. Също така в обществената безопасност. Също така в областта на образованието. И здраве.

И страната не може да се получи добър темп на икономически растеж. Нито човешкото развитие.

Диагнозата не е сложен: хипер данъчно облагане бе въведен в FHC. Причинени от прекомерния интерес. Платени от държавните облигации. В продължение на много години.

Изключително концентриран земя структура. Това определя подуване гета в покрайнините на големите градове. Девалвация на долара унищожи местната индустрия. Лихви довело до липса на публичните инвестиции. За дълги години и мандати. Липса на индустриалната и технологична политика. Селскостопанската политика защитени само агро-износители. Изоставяне на железниците. Липса на плавателни канали.

В страната има почти 50,000 км речни води потенциално плавателни.

За да започнете диагноза ... Има и още ...

Спазвайте номера на Министерство на финансите! (industriaeagricultura.blogspot.com) На какво се дължи хипер данъчно облагане и липсата на публичните инвестиции? Публичния дълг, техните такси и техен интерес. Странни и умишлено се увеличава от самото правителство. В продължение на много години.

С голяма колекция, страната не трябва да се продават ценни книжа. И с лихвените проценти над международен стандарт, няма начин.

Президента Дилма Русеф постепенно намалява основния лихвен процент на икономиката. Въведе политика на обменния курс, в съответствие с промишлеността и индустриализация. С добри работни места тя генерира. И изследване на други мерки.

Може би това изисква промяна в икономическия екип. За бързо придвижване напред на промишлена и технологична политика.

Президентът знае, че.

Дилма Русеф е заделила много пари за нови железопътни линии и магистрали. Проучване партньорство с Венецуела, Колумбия, Парагвай, Аржентина и Уругвай. За изграждането на воден път, север-юг или Карибите Ривър Плейт.

Воден път изисква скромни интервенции. В реки и Casiquiare Guaporé. Свързване на Ориноко на басейна на река Амазонка. И басейна на Амазонка със Сребърна. В басейна на Амазонка, 20000 км плавателни води са интегрирани веднага за работа.

Погледнете картата на Южна Америка! Осъзнават важността на този воден път! Големият "разстроен" тя го прави!

Други произведения, за да се свържете с други басейните на субконтинента. Като Сао Франциско басейн.
Интегрира тази модален 9 от 10-те страни в региона.
Тя планира повече, нашият президент. Реконструкцията на почвата, флора, фауна и валежите в полусухи района на Бразилия (Вижте на картата!). 18 милиона бразилци живеят там. В почти един милион квадратни километра. Реконструкцията бъде евтино. Не инженерните работи. Тя работи с естествената последователност на видовете. Техника, наречена системи Агролесовъдство регенеративна аналози (capa). Разработено в Бразилия от швейцарския Ernst Götsch. Ernst е в разгара си.

Валежите се подобрява. Доколкото вида растения и животни увеличаване на размера.

Русеф медитира върху начините за намаляване на данъците.

Накрая, тя оценява набор от дългосрочния дълг. За да придобие малките стопанства. Самата земя като обезпечение. Организирана в кооперации. С техническата помощ. Информация и знания. Всяка кооперации с динамична индустрия.

Тези мерки ще се затопли на пазара на земя. Разширяване на снабдяването с храна. Суровини, наркотици и работни места.

Всяко изменение на закони може да бъдат необходими.

Дилма Русеф има дългогодишен опит в публичната администрация. Идва от легендарния миналото. Счита ангажимента си към историята.

***Fotos.Dilma Президент Дилма Русеф. Rios Карта на реките на Южна Америка. Semi-árido Карта на бразилския полусухи.

Brésil: des changements structurels à venir

La nation brésilienne face à une situation contradictoire:

Elle est énorme (8,5 millions de km2). La nature est riche en tout. Terres agricoles, toutes sortes de minerais, forêts immenses.

Les plus grandes réserves d'eau douce dans le monde. Un énorme potentiel de l'énergie solaire, l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, les biocarburants et le pétrole. Près de 200 millions de personnes. Un marché nationale réputée. Un parc industrielle aussi respecté. Et plus encore ...

Il a encore beaucoup de gens dans la pauvreté. Absence de structure de transport. La structure de l'assainissement manque. Aussi dans la sécurité publique. Également dans l'éducation. Et dans la santé.

Et le pays ne peut pas obtenir un bon taux de croissance économique. Ni du développement humain.

Le diagnostic n'est pas compliqué: hyper fiscalité a été introduit en FHC. Causés par les intérêts abusifs. Payé par les obligations d'État. Pendant de nombreuses années.

Extrêmement concentré structure foncière. Ceci détermine le gonflement des bidonvilles à la périphérie des grandes villes. La dévaluation du dollar détruit l'industrie locale. La politique de le taux d'intérêts forcé l'absence d'investissements publics. Pendant de longues années et des mandats. Absence de politique industrielle et technologique. La politique agricole ne protège que les agro-exportateurs. L'abandon des chemins de fer. Presque pas de chenaux de navigation.

Le pays dispose de près de 50.000 km d'eaux potentiellement navigables.

Pour commencer le diagnostic ... Il ya plus ...

Respectez les numéros du ministère des finances (industriaeagricultura.blogspot.com)! Quelle est la cause de l'hiper imposition et manque d'investissements publics? La dette publique, leurs charges et de leurs intérêts. Étrange et délibérément augmenté par le gouvernement lui-même. Pendant de nombreuses années.

Avec ce qui recueille, le pays n'a pas besoin de vendre des titres. Moins encore, avec d'intérêt au-dessus de la norme internationale.

La présidente Dilma Rousseff a progressivement réduit le taux d'intérêt de base de l'économie. Elle a mis en œuvre une politique d'appréciation du dollar compatible avec l'industrie et l'industrialisation. Avec les bons emplois qui ça génère. Et elle étudie d'autres mesures.

Peut-être qu'il nécessite un changement dans l'équipe économique. Pour avancer rapidement à une politique industrielle et technologique.

La présidente le sait.

Dilma Rousseff a consacré beaucoup d'argent pour de nouvelles voies ferrées et des autoroutes. Elle étudie partenariat avec le Venezuela, la Colombie, le Paraguay, l'Argentine et l'Uruguay. Pour construire la voie navigable nord-sud ou Caraïbes-Riviére De La Plata.

La voie d'eau nécessite des interventions modestes. Dans les rivières Casiquiare et Guaporé. Pour connecter l'Orénoque à l'Amazone. Et le bassin de l'Amazone avec le bassin du rivière de La Plata. Dans le bassin de l'Amazone, 20.000 km de voies navigables sont intégrés immédiatement.

Regardez la carte de l'Amérique du Sud! Réalise l'importance de cette voie d'eau! La "tour" elle est!

Autres travaux connecteront la Caraïbes-Riviére De La Plata, avec les autres bassins du sous-continent. Comme la bassin du San Francisco. Et cette modale intégrera 9 des 10 pays de la région.

Elle étudie plus, la notre présidente. La reconstruction du sol, de la flore, de la faune et de les précipitations dans les régions semi-arides du Brésil (Voir la carte!). 18 millions de Brésiliens vivent là-bas. Dans près d'un million de kilomètres carrés. La reconstruction coûtera peu. Pas de travaux de génie civil. Soustenu dans la succession naturelle des espèces. Une technique appelée Systèmes de l'Agroforesterie Régénérative Analogue (SARA). Développé au Brésil par le Suisse Ernst Götsch. Ernst est en plein activité.

Les précipitations s'améliore. Comme les plantes et les espèces animales gain taille.

Rousseff médite aussi sur les moyens de réduire les impôts.

Enfin, elle évalue une gamme de dette à long terme. Pour acquérir les petites exploitations. La terre elle-même à titre de garantie.

Organisés en coopératives. Avec l'assistance technique. L'information et la connaissance. Chaque coopérative avec une industrie dynamique.

Ces mesures permettront de réchauffer le marché foncier. Développer l'offre de nourriture. Les matières premières, les médicaments et les emplois.

Organisés en coopératives. Avec l'assistance technique. L'information et la connaissance. Chaque coopérative avec une industrie dynamique.

Certain modification de la législation peut être nécessaire.

Dilma Rousseff a une longue expérience dans l'administration publique. Elle vient d'un passé légendaire. Prend son engagement à l'histoire.

Photos: la présidente Dilma Rousseff. Carte des fleuves de l'Amérique du Sud Carte de la semi-aride du Brésil.

Brasil: Mudanças estruturais a caminho?

A nação brasileira enfrenta uma situação contraditória: imensa (8.500.000 km2), riquíssima de tudo por natureza (terras agricultáveis, minérios estratégicos e outros, florestas imensas ainda, as maiores reservas da água doce do mundo, tremendo potencial de energia solar, hidrelétrica, eólica, de biocombustíveis, de petróleo, quase duzentos milhões de habitantes e um respeitável mercado interno, também respeitável parque industrial, etc...), tem ainda muita gente na pobreza, terríveis faltas de infra-estrutura inclusive em áreas críticas como transportes e saneamento básico, isso se deixarmos momentaneamente de lado questões vitais como segurança pública, educação e saúde, e não consegue enveredar pelo caminho do crescimento econômico com o mais que desejável desenvolvimento humano.

O diagnóstico não é complexo: hipertributação introduzida na era FHC e causada em verdade pelos juros abusivos pagos anos a fio pelos títulos da dívida pública, estrutura fundiária extremamente concentrada (o que determina o inchaço favelado na periferia das grandes cidades), política cambial que vinha desmantelando a indústria instalada no país, política de juros que vinha determinando o desenvestimento público por longos anos e mandatos, inexistência de uma política industrial e tecnológica consistente, inexistência de uma política agrícola que exceda o atendimento aos agro-exportadores, sucateamento das ferrovias, quase inexistência das hidrovias, num país que conta com quase 50.000 km de águas fluviais navegáveis, para começar...Claro que há muito mais...

Observando atentamente os números do ministério da fazenda (industriaeagricultura.blogspot.com), veremos que o que determinou a hipertributação e o desinvestimento, foram a dívida pública, seus encargos e seus juros, estranha e deliberadamente aumentados pelos próprios governos, por anos a fio. Se olharmos mais de perto ainda, veremos que, em realidade, arrecadando o que arrecada, o país não precisa absolutamente vender títulos da dívida pública, muito menos ainda com juros acima dos padrões internacionais.

A presidenta Dilma Roussef, vem entretanto, reduzindo paulatinamente os juros referência da economia, introduziu uma política cambial compatível com a industria e a industrialização, com os empregos que gera qualitativa e quantitativamente e estuda outras medidas.

Talvez seja necessária uma mudança na equipe econômica para que se consiga avançar rapidamente na direção de uma política industrial e tecnológica.

A presidenta sabe disso.

Dilma Roussef além de haver destinado vultosos recursos para novas ferrovias e rodovias, estuda, em parceria com Venezuela, Colômbia, Paraguai, Argentina e Uruguai, a construção da hidrovia norte-sul, ou Caribe-Rio da Prata, que requer apenas intervenções modestas nos rios Casiquiare e Guaporé, fazendo as ligações das bacias do Orinoco com a do Amazonas e deste com a do Prata. Na bacia amazônica, 20.000 km de águas navegáveis ficam integradas imediatamente.

Basta olhar o mapa da América do Sul para perceber a importância desta hidrovia e a "virada" que ela representa. Ademais, outras obras, em anos subsequentes, permitirão a conexão com outras bacias do subcontinente, como a do São Francisco e permitirão a integração, por este modal, de 9 dos 10 países que o integram.

Estuda também, nossa presidenta, a reconstrução do solo, da flora, da fauna e do regime pluviométrico do semi-árido brasileiro (veja o mapa!), que abriga 18.000.000 de brasileiros e ocupa quase um milhão de quilômetros quadrados. Tal reconstrução se fará a baixíssimo custo, sem obras de engenharia, porém apoiada na sucessão natural das espécies, segundo uma técnica chamada Sistemas Agroflorestais Regenerativos Análogos (SAFRA), desenvolvida e divulgada no Brasil, pelo suisso Ernst Götsch, que está em plena atividade.

O regime pluviométrico melhora, à medida em que as espécies vegetais e animais ganham porte.

Medita Dilma Roussef também sobre as formas de promover a desasfixia tributária da economia.

Por último, mas certamente não o menos importante, avalia uma linha de financiamentos de longo prazo para aquisição de pequenas propriedades rurais, tendo as próprias fazendolas como garantia, organizadas em bolsões, com toda a assistência técnica necessária e de informação e conhecimento, associado cada bolsão a uma agro-industria que o dinamize. Desnecessário frisar que estas medidas aquecerão o mercado de terras e ampliarão a oferta de alimentos, matérias-primas, fármacos e empregos.

Alguma alteração de leis poderá fazer-se necessária.

Vindo de longa experiência na administração pública e de um passado legendário, Dilma Roussef assume seu compromisso com a história.

* Constarão ainda: mapa do semi-árido, mapa dos rios da América do Sul e bela foto da Sra. Presidenta.

Emilio José Lemos de Lima, emiliojoselemosdelima@gmail.com

Brazil: Structural changes on the way?

The Brazilian nation faces a contradictory situation: huge (8.5 million km2), rich of everything, by nature (agricultural land, strategic minerals and others , still huge forests, the biggest reserves of fresh water in the world, tremendous potential of solar, hydroelectric, wind, biofuels and oil energy, nearly two hundred million people, a respectable market and also respectable industrial park, and so on...still has a lot of people in poverty, dire shortages of infrastructure including in critical areas such as transport and sanitation, if we leave aside momentarily vital issues such as public safety, education and health, and simply can not go down the path of economic growth with more than desirable human development.

The diagnosis is not complex: giga taxation was introduced in FHC times and in fact caused by abusive interests paid for years by government bonds, extremely concentrated land structure (which determines the slum swelling on the outskirts of large cities), exchange rate policy that had been dismantling industry installed in the country, interest policy that had determined the public disinvestment for many years and mandates, lack of industrial and technological consistent policy, lack of an agricultural policy that exceeds the care of agro-exporters, scrapping of railways, waterways near absence in a country that has almost 50,000 km of navigable inland waters, to start ... Of course there is much more...

Looking closely at the numbers from the ministry of finance (industriaeagricultura.blogspot.com), we see that what determined the giga taxation and disinvestment were public debt, its charges and interests, strange and deliberately increased by governments themselves, for years. If we look closer, we will see that, in reality, collecting what collects, the country does not absolutely need to sell government bonds, even less with interests above international standards.

President Dilma Rousseff, has however, gradually reduced the benchmark interest rate in the economy, introduced an exchange rate policy consistent with industry and industrialization, with the jobs it generates qualitatively and quantitatively and she studies other measures.

Maybe it requires a change in the economic team to be able to move quickly towards an industrial and technological policy.

The president knows that.

Dilma Rousseff, besides having vast resources intended for new railways and highways, studies in partnership with Venezuela, Colombia, Bolivia, Paraguay, Argentina and Uruguay, the construction of the waterway north-south or Caribbean-River Plate, which requires only modest interventions in Casiquiare and Guaporé rivers, to make connections of the basins of the Orinoco and the Amazon, and of this with the Plate river basin. In the Amazon basin, 20,000 km of navigable waters get immediately integrated.

Just look at the map of South America to realize the importance of this waterway and the "turn" it is. Furthermore, other works, in subsequent years, will allow the connection to other basins of the subcontinent, such as the San Francisco river basin and allow integration for this modal of 9 of the 10 countries that comprise it.

Our president also studies rebuilding the soil, flora, fauna and rainfall in semi-arid areas (see map!), Home to 18 million Brazilians and it occupies nearly one million square kilometers.This reconstruction will take place at very low cost, without engineering works, but supported on the natural succession of species, according to a technique called Agroforestry Regenerative Analog System (ARAS), developed and disseminated in Brazil by swiss citizen Ernst Götsch, who is in full activity.

The rainfall improves, at the extent to which plant and animal species gain size.

Dilma also meditates on ways to reverse tax asphyxia.

Last but certainly not least, she assesses a range of long-term financing for the purchase of small farms, with the own farms as warranty, organized in cooperatives, with all necessary technical assistance, information and knowledge, each cooperative associated with an agro-industry that streamline it. Needless to stress that these measures will warm the land market and expand the supply of food, raw materials, pharmaceuticals and jobs.

Any change of laws may be necessary.

Coming from long experience in public administration and a legendary past, Dilma Rousseff takes its commitment to the story.

Brasil: cambios estructurales en el camino?

La nación brasileña se enfrenta a una situación contradictoria: enorme (8,5 millones de km2), la naturaleza rica de todo(tierra agrícola, minerales estratégicos y otros, los bosques todavía enormes, las mayores reservas de agua dulce del mundo, un gran potencial para la energía solar, la energía hidroeléctrica , eólica, biocombustibles, petróleo, cerca de doscientos millones de personas y un mercado respetable, pero también respetable parque industrial, etc ...), todavía tiene una gran cantidad de personas en la pobreza, una escasez desesperada de infraestructura incluyendo áreas críticas como el transporte y saneamiento, eso si dejamos momentáneamente de lado las cuestiones vitales como la seguridad pública, la educación y la salud, no consigue ir por el camino del crecimiento económico con un desarrollo humano más que deseable.

El diagnóstico no es complejo: la tributación hiper se introdujo en los tiempos FHC, causada de hecho por el interés abusivo pagado durante años por los bonos del gobierno, la estructura de la tierra sumamente concentrada (que determina la hinchazón de las barriadas en las afueras de las grandes ciudades), la política de desvaluación del dolar que producia el desmantelamiento de la industria instalada en el país, la tasa basica de intereses que venia produciendo desenvestimento durante muchos años y mandatos, la falta de una política industrial y tecnológica consistente, falta de una política agrícola que supere el cuidado a los agro-exportadores, el desguace de los ferrocarriles, la casi ausencia de canales navegables en un país que tiene casi 50.000 kilómetros de aguas interiores navegables, para empezar ... Por supuesto hay mucho más ...

Mirando de cerca las cifras del Ministerio de Finanzas (industriaeagricultura.blogspot.com), vemos que lo que determina la tributación hiper y la desinversión fueron la deuda pública, sus gastos financieros y su tasa de interes extraña y deliberadamente aumentada por los propios gobiernos, durante años. Si miramos más de cerca, veremos que, en realidad, con la recaudación que recoge, el país no tiene una necesidad imperiosa de vender bonos del gobierno, aún menos con interés por encima de los estándares internacionales.

La presidenta Dilma Rousseff, ha sin embargo, poco a poco reducido la tasa de interés de referencia en la economía, introdujo una política de valuación del dolar consistente con la industria y la industrialización, con los puestos de trabajo que aquella genera cualitativa y cuantitativamente y estudia otras medidas.

Tal vez sea necesario un cambio en el equipo económico para que sea capaz de moverse rápidamente hacia una política industrial y tecnológica.

La presidente lo sabe.

Dilma Rousseff, además de contar con enormes recursos destinados a nuevos ferrocarriles y carreteras, estudia, en colaboración con Venezuela, Colombia, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, la construcción de la hidrovía norte-sur o Caribe River-Plate, que requiere intervenciones modestas en los rios Casiquiare y Guaporé y hace las conexiones de las cuencas del Orinoco y el Amazonas y de esta con la cuenca del Plata. En la cuenca del Amazonas, 20.000 kilómetros de aguas navegables se integran inmediatamente.

Basta con mirar el mapa de América del Sur para darse cuenta de la importancia de esta vía fluvial y del "giro" que es. Además, otras obras, en los años siguientes, permitirán la conexión con otras cuencas del subcontinente, como la del San Francisco y permitirán la integración por este modal de 9 de los 10 países que lo integran.

También estudia, nuestra presidenta, la reconstrucción de los suelos, la flora, la fauna y la precipitación de lluvias en las zonas semiáridas brasileñas (véase el mapa!), el hogar de 18 millones de brasileños y que ocupan casi un millón de kilómetros cuadrados. Esta reconstrucción tendrá un costo muy bajo, sin obras de ingeniería, pero apoyada en la sucesión natural de las especies, de acuerdo con una técnica llamada Sistema Agroforestal Regenerativo Análogo (SAFRA), desarrollado y difundido en Brasil por el suisso Ernst Götsch, que está en plena actividad.

La precipitación mejora, el grado en que las especies de plantas y los animales ganan tamaño.

Rousseff también reflexiona sobre las formas de promover la desasfixia tributaria.

Por último, pero no menos importante, evalúa financiación a largo plazo para la compra de pequeñas fincas, con sus propias tierras como garantía, organizadas en cooperativas, con toda la necesaria asistencia técnica, información y conocimiento, asociada a cada cooperativa una agroindustria que la impulsione. No hace falta subrayar que estas medidas se calentarán el mercado de tierras y ampliarán la oferta de alimentos, materias primas, productos farmacéuticos y empleos.

Puede ser necesario un cambio en las leyes.

Viniendo de una larga experiencia en la administración pública y de un pasado legendario, Dilma Rousseff toma su compromiso con la historia.

*Não concordo com uma só das palavras que dizeis, mas defenderei até o fim vosso direito de fazê-lo! * Voltaire.

What's with some IMC?

Friends of independent media,

Trying to spread a positive image of Brazil and to inform other people about some remarkable initiatives of President Dilma Rousseff, I have published worldwide in 8 languages ​​so far, as you can see on voltaaomundopresidenta.blogspot.com

I came across, at these three "tours around the world," (Brazil: Structural changes on the way. Brazil: The perfect freedom of expression and the newly started Brazil: the Semi-Arid will be a thing of the past?) with a troubling scenario: there are few new IMC and various traditional ones are not working.

In Canada, along the "age" Bush, 8 or 9 (all), crashed; In Italy, along the "reign" Berlusconi, stopped 8 of 9 that existed. The only 2, of Russia, stopped recently. In Colombia, Peru, Uruguay, Mexico, stopped the few or the only one there was. Several stopped in the USA. In previous presidency, stopped almost all French centers that are returning to work in smaller number for now and in a very tough regime of moderation, which makes it very difficult for foreigners. The Japan stopped when the tsunami and has not returned yet. Many stopped in Asia, Africa and Oceania and Australia the situation is likened to that of France.

True bastions of freedom are Brazil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, UK, Ireland and the United States, with inevitable emphasis to New York, Washington, LA, Boston, and many others and to the Irish and British flawless performance , which supports a variety of wonderful sites.

The situation of shrinkage is not good for freedom, brotherhood among peoples, peace, solidarity or for democracy.

So I come to ask you all: What is happening? Lack of money? Political pressure? Lack of people? What?

I feel that we need to organize a rescue action to the IMCS that are stopped and that we can only do it in a great chain of mutual help, solidarity and exchange of ideas.
Anyone who wants to participate and help, post me a message at "comments" of voltaaomundopresidenta.blogspot.com with your email for return or e-mail me at emiliojoselemosdelima@gmail.com

Hugs,

Thank you,

Emilio José Lemos de Lima.

Dear friends, Its friendship, peace and brotherhood. "To Russia with Love," which you can see below, in Russian, is that same "Brazil: The perfect freedom of expression," that I published here a few days ago. You can see it in english at the end. Unfortunately, the two open publishing sites, of Russia, are stopped. Moscow and St. Petersburg. So, again I ask you guys a hand, to get the message to its recipients. Its friendship, peace and brotherhood. And I take this opportunity to invite you, to all together, organize a recovery action, because there are sites in this situation at the 5 continents. (Mencionar casos) It is a great loss for freedom and democracy. Thank you so much!

Бразилия: совершенная свобода слова?

"Я не согласен ни с одним из слов вы говорите, но я буду защищать до смерти ваше право сказать это!" Вольтер.

Отношения между свобода слова и степени развития общества является спорным.

Многие пытаются оправдать репрессивный характер текущих режимов, как цена, которую приходится платить за достижение прогресса.

На протяжении всей истории, однако, сражались и умирали за право выступать, задавать вопросы, чтобы опубликовать.

В частности, мы обнаружили, к нашему великому облегчению, что в более развитых обществах именно те, кто сумел широкой и бесспорной свободы выражения мнений.

Тем не менее, существуют определенные трудности во всем мире, потому что везде есть те, кто использует свободу слова в качестве оружия войны, войны, сам, политической и коммерческой.

Это не случайно, что во многих странах сегодня люди обсуждают законодательство по этому вопросу. Это тот случай, нашей республики соседней Аргентине, чтобы назвать только один экземпляр.

В Бразилии у нас есть история злоупотребления и произвол: от самых мерзких цензуры, как и практикуются во время «военной диктатуры», даже нечестных и опасных атак осуществляется путем разделов средств массовой информации, против государственных и частных учреждений, граждан и даже банки.

Кто не помнит школа закрыта в Сан-Паулу, по обвинению в сексуальном насилии в отношении детей? И популярным и уважаемым политиком, был загрязненный его репутацию, и потребовались годы, и многие иски и медленно, чтобы восстановить истину?И крупный банк, обозначенный «битых» по журналу общей циркуляции, которая затем фактически прошел через большие трудности, вызванные вредоносными новости и было (девальвирован) продается?

Я упоминаю только этих трех случаях, печально знаменитый. Есть так много и так систематически, однако, что Журналист известной шутку придумал неологизм: PIG политическая партия (Partido), пресса (da Imprensa) удачный ход (Golpista).

Из этой истории, установить любую форму цензуры или ограничений, было бы невыносимо для молодых бразильских демократии.

Таким образом, президент Дилма Руссефф и «союзной базой" изучает альтернативные творческие и инновационные, способный одновременно обеспечить функционирование libérrimo в прессе и защиту прав и интересов граждан, организаций и компаний: Закон Право на ответ, предназначенные для работы в качестве немедленной меры, основанные на вере в претензии истца и решение чтобы избежать непоправимого ущерба репутации и активов.

Более или менее так: гражданин, предприятие или учреждение пострадали, требует немедленного право на ответ в том же транспортном средстве с одинаковыми известность, размещение, время, графика, и т.д. ...разрешает судье немедленно, при условии, что оправдывает запрос.

Таким образом, никоим образом не ограничивает свободу журналистов и транспортных средств, однако, прежде чем восстановление правды в суде, потерпевшая теперь могут публиковать свои версии событий.

Рассмотрим расходы и ущерб, нанесенный их транспортные средства и профессиональные журналисты, закон стремится выступать в качестве сдерживающего элемента.

План водный путь Карибском-Плата с соседними странами.("Бразилия: Структурные изменения впереди" voltaaomundopresidenta.blogspot.com).

Ускорить приобретение мелких хозяйств. Связать их с отраслей промышленности.

Содействие с Эрнстом Götsch, восстановления полузасушливых регионе Бразилии.

Некоторые действия из Дилма Руссефф и ее "энергетической базы" по глубокой демократизации Бразилии.

* "Военного переворота" 1964 года, был соткан, финансируется и управляется из-за рубежа.

Существовали местные сторонники, конечно. В том числе важных секторов вооруженных сил.

После переворота, который оставался в эти общественные институты не было другого выбора, кроме как присоединиться.

См. "1964 года, завоевания государства" профессор д-р Рене Арманд Дрейфус, опубликованной в 1981 году Voices. Видимо, включенных в любом «Index Librorum Prohibitorum", потому что очень трудно найти.

** водный путь Карибский-Плата является лишь одним из чудес предлагаемые "Южная Америка; Интеграция и развитие», книга организованная Дарк Коста (Darc Costa).

Brazil: the perfect freedom of expression?

"I don't agree with only one of the words you say, but I will defend to the death your right to do so!"(Voltaire).

It is controversial the relationship between freedom of expression and the degree of development of societies.

Many seek to justify the repressive character of the current regimes as a price that must be paid for achieving progress.

Throughout history, however, people fought and died for the right to speak, to question, to publish.

Specifically we found, to our great relief, that the more developed societies are precisely those who managed broader and unquestioned freedom of expression.

However, there are difficulties everywhere, because everywhere there are those who use free speech as a weapon of war, war itself, political war and commercial war.

It is no coincidence that in many countries today, people debate legislation on the subject. This is the case of our neighboring republic, Argentina, to name just one instance.

In Brazil we have a history of abuse and arbitrariness: from the most vile censorship, like that practiced during the "military dictatorship*", even dishonest and virulent attacks carried out by sectors of the press, against institutions, citizens and even banks.

Who does not remember the school closed in São Paulo, for alleged sexual abuse against children? Or a known and respected politician who had his reputation soiled and took years and many slow lawsuits to reestablish the truth? And a certain large bank, labeled as "broken" by a magazine of great circulation, to then face really great difficulties caused by those malicious news and to end (badly) sold?

I mention only these three cases, sorrowfully celebrated. There are so many and so systematic of them, however, that a known journalist coined a facetious neologism : The P.I.G. (Partido=Party, Imprensa=Press, Golpista= Coupist).

Attempting to, from this historic, setting up any form of censorship or restriction would cause a setback unbearable for the young Brazilian democracy.

Thus, President Dilma Rousseff and so called "power base" are studying a creative and innovative alternative, able at once to ensure a completely free functioning of the press and to protect the rights and interests of citizens, institutions and companies: The Law of the Right of Response, designed to operate as an immediate measure, supported in the faith on the claims of the plaintiff and on the determination of avoiding irreparable damage to reputations and assets.

More or less like this: the citizen, institution or company potentially harmed, requests the immediate right of reply in the same vehicle with identical prominence, placement, time, drawing, etc ... Being immediately attended by the judicial authority, as and when warranted.

So, in no way it restricts the freedom of journalists and vehicles, but even before trigger justice for the restoration of true, the aggrieved can now publish his version of events.

Considering the costs involved and the damage to professional journalists and their vehicles, the law tends to act as a moderating element.

As the friend reader can see, besides boosting the waterway Caribbean-Plata, with neighboring countries; accelerate and enhance the acquisition of small properties, and enable with Ernst Götsch the recovery of semi-arid region of Brazil ("Brazil: Structural changes on the way" voltaaomundopresidenta.blogspot.com), Dilma Rousseff and her allied base, lay the foundations for further progress in deep democratization of Brazil.

* "The military coup" of 1964, was woven, financed and controlled from abroad. Featured local supporters, of course. Including important sectors of the armed forces. After the coup, who remained in these public institutions had no choice but to join. See "1964, Conquest of the State" by Prof. Dr. René Armand Dreifuss, published in 1981 by Voices. Apparently included in any "Index Librorum Prohibitorum" because very hard to find.

** In time: the Caribbean-Plate waterway project is just one of the wonders offered by the book "South America; Integration and Development", organized by Darc Costa.

Brasil: la perfecta libertad de expresión?

"Estoy en desacuerdo con cada una de las palabras que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de hacerlo!" (Voltaire).

Es controvertida la relación entre la libertad de expresión y el grado de desarrollo de las sociedades.

Muchos tratan de justificar el carácter represivo de los regímenes actuales como un precio que hay que pagar para alcanzar el progreso.

A lo largo de la historia, sin embargo, se luchó y se murió por el derecho a hablar, a preguntar, a publicar.

En concreto nos encontramos, para nuestra gran satisfacción, con que las sociedades más desarrolladas son precisamente las que lograron la libertad más amplia e incuestionable de expresión.

Sin embargo, existen dificultades en todas partes, porque en todas partes hay personas que utilizan la libertad de expresión como un arma de guerra, en la guerra misma, y en guerras políticas y comerciales.

No es casualidad que en muchos países hoy en día se debate la legislación sobre el tema; es el caso de la vecina República Argentina, por citar sólo un ejemplo.

En Brasil tenemos una historia de abuso y arbitrariedad: de la censura más vil, como la practicada durante la "dictadura militar*", hasta los ataques deshonestos y virulentos llevados a cabo por sectores de la prensa, contra las instituciones, ciudadanos e incluso bancos.

¿Quién no se acuerda de la escuela que se cerró en São Paulo, por presunto abuso sexual contra los niños? O de un político conocido y respetado que tuvo su reputación manchada y tomó años y muchos y lerdos pleitos para restablecer la verdad? ¿Y cierto banco grande, etiquetado como "roto" por una revista de gran circulación, para a continuación, pasar realmente grandes dificultades provocadas por la noticia maliciosa y terminar (mal) vendido?

Menciono sólo estos tres casos, por muy conocidos e infames. Hay tantos y tan sistemáticos, sin embargo, que un periodista conocido acuñó un neologismo jocoso: El PIG: El Partido de la (IM) Prensa (en portugues...) Golpista.

Intentar, a partir de este histórico, cualquier forma de censura o restricción podría causar una amenaza insoportable para la joven democracia brasileña.

Por lo tanto, la presidenta Dilma Rousseff y la llamada "base de poder" estudian una alternativa creativa e innovadora, capaz a la vez de garantizar un funcionamiento libérrimo de la prensa y la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos, instituciones y empresas: La Ley de Derecho de Respuesta, diseñada para funcionar como una medida inmediata, con fe en las declaraciones del demandante y la determinación de evitar daños irreparables a las reputaciónes y propiedades.

Más o menos así: el ciudadano, institución o empresa potencialmente perjudicado, solicita el inmediato derecho de respuesta en el mismo vehículo, con idéntica importancia, ubicación, tiempo, dibujo, etc ... Y es inmediatamente asistido por la autoridad judicial, siempre y cuando quepa la solicitacion.

Por lo tanto, de ninguna manera se restringe la libertad de los periodistas y de los vehículos de comunicacion, pero incluso antes de accionar la justicia para el restablecimiento de la verdad, el agraviado puede ahora publicar su versión de los hechos.

Tomandose en cuenta los costos y los daños a los periodistas profesionales y a sus vehículos la ley tiende a actuar como un elemento moderador.

Como puede ver el lector amigo, además de impulsar la hidrovía Caribe-Plata**, con los países vecinos; De acelerar y mejorar la adquisición de pequeñas propiedades, y con Ernst Götsch permitir la recuperación de la región semiárida de Brasil ("Brasil: cambios estructurales en el camino." voltaaomundopresidenta.blogspot.com), Dilma Rousseff y su base aliada, sentam las bases para seguir avanzando en la democratización profunda de Brasil.

* "El golpe de Estado militar" de 1964, fue tejido, financiado y controlado desde el exterior. Hubo simpatizantes locales, por supuesto. Incluso importantes sectores de las fuerzas armadas. Después del golpe, quienes permanecieron en estas instituciones públicas no han tenido más remedio que unirse a los golpistas. Consulte "1964, La conquista del Estado" por el Prof. Dr. René Armand Dreifuss, publicado en 1981 por Editora Voces. Al parecer, incluido en algun "Index Librorum Prohibitorum", pues muy difícil de encontrar.

** En tiempo, el proyecto de la vía fluvial Caribe-Plata es una de las maravillas que ofrece "América del Sur, Integración y Desarrollo", libro organizado por Darc Costa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Britney Spears - cantora e atriz. 803,137 #2 Top 10 pessoas mais circulada no google+ (plus) Larry Page Larry Page - Co-fundador do Google. 777,849 #3 Top 10 pessoas mais circulada no google+ (plus) Snoop Dogg Snoop Dogg - Rapper. 678,904 #4 Top 10 pessoas mais circulada no google+ (plus) Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg - Fundador do facebook. 612,021 #5 Top 10 pessoas mais circulada no google+ (plus)Tyra Banks Tyra Banks - Modelo e atriz. 567,881 #6 Top 10 pessoas mais circulada no google+ (plus) Paris Hilton Paris Hilton - socialite. 521,171 #7 Top 10 pessoas mais circulada no google+ (plus) Richard Branson Richard Branson - Fundador da Virgin Racing (Equipe na Formula 1). 512,409 #8 Top 10 pessoas mais circulada no google+ (plus) Jessy June Jessi June - Modelo. 511,371 #9 Top 10 pessoas mais circulada no google+ (plus) jersey Sergey Brin - Co- fundador do google. 501,263 #10 Top 10 pessoas mais circulada no google+ (plus) Vic Gundotra Vic Gundotra - Vice-Presidente de Engenharia do Google e responsável pelo desenvolvimento do Google+. Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-pessoas-mais-circulada-no-google-plus/#ixzz2KIeaJKdx Face Esse foi o ano que o facebook mais cresceu no Brasil. Com a popularização a rede social ficou conhecida como “Face” quando pronunciada entre amigos. 2° bbb12 BBB 12 O Big Brother Brasil é maior reality show do Brasil, apesar de todas as criticas. Ele também figurou no Top 10 mundial na 10° posição entre os destaques de 2012. 3° ask ASK Serviço de perguntas e respostas que ganhou espaço no Brasil. Algo semelhante ao abandonado Formspring. 4° avenida brasil Avenida Brasil Novela eletrizante com várias polêmicas que decolou a audiência da Rede Globo. As pessoas querem saber o que irá acontecer ou assistir o episódio perdido. 5° Zerg Rush Zerg Rush Joguinho criado pelo Google onde o objetivo é destruir os “come-come” antes de acabar com as pesquisas. Foi um dos hits do ano. Para jogar busque no google a palavra Zerg Rush. 6° eleicoes 2012 Eleições 2012 Como já era de se esperar em ano de eleição, foi assunto até o mês de outubro. Foi uma das eleições mais informatizadas usando até de redes sociais. Foi um dos assuntos mais comentados no facebook. 7° transformice Transformice Jogo francês que se popularizou entre os adolescentes do Brasil. Tem como objetivo, guiar um rato até obter o queijo e leva-lo a toca. 8° enem Enem 2010 Enem é tema que esta entre os mais buscados todos os anos, mas não entendo a razão do Enem de 2010 figurar entre os de 2012. 9° tre TRE As pessoas buscaram informações de partidos, coligações e candidatos no site do TRE. Também é possível obter informações dos locais de votações. 10° fina estampa Fina Estampa Novela da Rede Globo que terminou no primeiro trimestre do ano com mistérios que prenderam o telespectador até o ultimo capitulo. Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-termos-mais-buscados-no-google-em-2012/#ixzz2KIexKdz2 ° Corinthians A saga do Clube paulista ao titulo inédito na Libertadores da América. 3° Carnaval Festa popular gerou muitos comentários esse ano. 4° Eleições 2012 Campanhas eleitorais pelo Facebook foi novidade. 5° Hebe Camargo Morte de Hebe Camargo surpreende a todos. 6° Arthur Zanetti Ginasta faz história e se torna o primeiro medalhista olímpico do Brasil na ginastica. 7° Copa do mundo Definido jogos, datas e locais da copa do mundo no Brasil. 8° Lionel Messi Messi impressiona a todos mais uma vez e faz 3 gols no Brasil em amistoso. 9° Big Brother Brasil BBB dominou o Facebook no primeiro trimestre de 2012. 10° Anderson Silva Comentários das lutas mais esperadas do ano. O Spider derrotou Chael Sonnen e Stephan Bonnar. Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-assuntos-mais-comentados-pelos-brasileiros-no-facebook-em-2012/#ixzz2KIfJpTrr Kaká 20924943 curtiram a página 2° paulo coelho fan page com mais fas do brasil Paulo Coelho 10288804 curtiram a página 3° guarana antarctica uma das maiores paginas do brasil Guaraná Antarctica 10272846 curtiram a página 4° skol com uma das maiores fan pages do brasil Skol 9292175 curtiram a página 5° luciano huck com uma das paginas com mais fas no facebook Luciano Huck 8353898 curtiram a página 6° Neymar entre os primeiros Neymar Jr 8272722 curtiram a página 7° vagalume Vagalume 7185162 curtiram a página 8° ronaldinho Ronaldinho Gaucho 6683475 curtiram a página 9° multi show MultiShow 6391768 curtiram a página 10° loreal paris L’Oréal Paris Brasil Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-maiores-paginas-brasileiras-no-facebook/#ixzz2KIfiAzMy Santa Maria 1° – Google Brasil google.com.br Site de buscas do Google em português. 2° – Facebook facebook.com A maior e mais acessada rede social do Brasil e do mundo conectando pessoas, amigos com compartilhamentos de fotos, links e videos. 3° – Google google.com Site principal do Google que redireciona ao site de seu país. O .com redireciona ao .com.br. (portanto, sua audiência é maior ainda – .com + .br) 4° – YouTube youtube.com O youtube é o maior player online de videos do mundo. Você pode fazer upload do videos, colocar o nome e compartilhar! 5° – Universo Online uol.com.br No site do Uol estão agregados serviços de email, provedor, e soluções para internet. Vale também lembrar que aqui estão os sites e blogs parceiros como o XPG, DrPepper, BlogdoJuca que trazem bastante visitas ao site. 6° – Windows Live live.com Um dos mais populares serviços de emails e mensagem instantânea do Brasil. O HOTMAIL.COM 7° – Globo.com globo.com O site principal do grupo Globo. Se define como “absolutamente tudo sobre esportes, notícias, entretenimento e vídeos”. 8° – Yahoo! yahoo.com Site de serviço de emails, noticias, buscador, chats e o popular Yahoo respostas que continua auxiliando os brasileiros. 9° – Terra terra.com.br Site de notícias, vídeos, esportes, economia, diversão, música, moda, fotolog, blog, chat, incluindo o sonora e o maior site de letras de musica do Brasil, o letras.terra.com.br. 10° – Orkut orkut.com.br Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-sites-mais-acessados-do-brasil-e-do-mundo/#ixzz2KIg6w04d 10° – Twitter Apesar de ser a rede de microblog mais famosa do mundo, o site foi o “lanterninha” da lista, ficando na última posição. 9° – Talking Tom Capaz de repetir em uma voz engraçada tudo quanto o usuário falar, o gatinho pode arranhar a tela do aparelho, tomar leite e até receber carinho. 8° – Fruit Ninja Que tal combinar gastronomia com artes milenares de espadas? Essa é a proposta do FN, que visa treinar seus instintos, agilidade e percepção atacando frutas! 7° – Angry Birds Seasons A edição foi produzida para comemorar as versões anteriores do jogo, com vários cenários, temas e desafios diferentes. 6° – iBooks Não gosta de ler livros no papel? Pois esse aplicativo pode ser uma boa alternativa para quem não é muito fã da leitura impressa. 5° – Google Maps O serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra, desenvolvido pela Google, ficou no quinto lugar dos apps mais baixados. 4° – Angry Birds Rio Quem poderia prever que uma versão brasileira do game poderia render bons frutos? “Rio” levou a quarta posição. 3° – Skype Curiosamente, o serviço de chamadas de voz – que agora pertence a Microsoft – foi o terceiro mais baixado, principalmente nos sistemas iOS, da Apple. 2° – Facebook Após lançar versões exclusivas para dispositivos móveis, a rede social alcançou mais sucesso entre os donos desses aparelhos. 1° – Angry Birds A versão clássica do jogo de pássaros e estilingue ficou com a primeira posição no ranking dos apps mais baixados. Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-aplicativos-celulares-mais-baixados-de-2011/#ixzz2KIgSe8Ef Apple $ 2.4 53 2.2% 2° Google $ 5.2 26 13.6% 3° 3M $ 1.6 86 5.3% 4° Samsung $ 9.0 6 6.0% 5° GE $ 4.6 30 3.2% 6° Microsoft $ 9.0 5 12.9% 7° Toyota $ 9.9 1 4.2% 8° P & G $ 2.0 72 2.4% 9° IBM $ 6.3 17 5.9% 10° Amazon Karl Albrecht Hans – US $25.4 bilhões Aldi (Varejo) Karl Albrecht top 10 homens mais ricos do planeta 2012Karl é o nosso vovô da lista, o mais velho com 92 anos. Ele é co-fundador de uma cadeia de supermercados chamada ”Aldi” , com 8.133 lojas em todo mundo. Esse alemão simples conseguiu fazer da humilde mercearia da mãe, numa grande rede respeitada em toda Europa. 9° Li Ka-shing – US $ 25.5 bilhões. Cheung Kong Holdings (Varejo) Li-ka shing o milionário made in ChinaLi Ka é um chinês de 83 anos com fama de ser um super empresário pois todos seus investimentos deu bons frutos. Hoje ele é presidente da Hutchison Whampoa Limited (HWL) e Cheung Kong Holdings, assim sendo o maior operador de terminais de contêiners e maior varejista de produtos de saúde e beleza do mundo. As empresas de Li cobrem quase todas as facetas da vida dos habitantes de Hong Kong, da eletricidade, telecomunicações, de imóveis para o varejo, do transporte à Internet. O grupo atua em mais de 55 paises, empregando 260.000 pessoas. O Li se aventurou ainda mais, detém 0.8% da rede social Facebook e investiu US$ 50 milhões no serviço de música Spotify. 8° Stefan Persson – US$ 26 bilhões. H & M (Moda) Stefan Persson Persson, 64, é o presidente e principal acionista da empresa de moda Hennes & Mauritz (H & M), que foi fundada por seu pai Erling Persson . Stefan assumiu a empresa em 1982 e atuou como seu diretor executivo até 1998. De acordo com a Forbes Magazine , Persson tinha um patrimônio líquido US $ 24,5 bilhões em 2011 (13°), e agora desponta com 26 bilhões ficando em 8° lugar. Ele vive em Estocolmo , na Suécia e é casado com Carolyn Denise Persson. Eles têm três filhos. Em 2009 seu filho, Karl-Johan Persson , tomou posse como Presidente e CEO da H & M. 7° Eike Batista – US $30 bilhões. Mineração e petróleo O brasileiro esta no top 10 homens mais ricos do mundo 2012Sim, temos um representante brasileiro, Eike é o empreendedor de 55 anos com atuação em diversos setores, em especial petróleo, energia, logística, mineração e industria naval. Foi na presidência do grupo EBX que ocupou o lugar do homem mais rico do Brasil e da América do sul, desde 2009. O novo investimento de Eike é o UFC, comprou em 2012 a franquia no Brasil. Obs: Em 2008, ele ocupava a posição de 142° no ranking mundial e disse que em 5 anos, seria o mais rico do mundo. Alguém duvida? Vale lembrar que ele é o mais jovem da lista desse ano, portanto, tem muito tempo ainda para alcançar o topo. 6° Larry Ellisson – US $36 bilhões. Oracle Corporation A forbes coloca como um dos mais bilionários do mundoMais um americano que se deu bem. Com 67 anos, ele é proprietário da Oracle Corporation, uma das maiores empresas de software de gestão de informação (Java). Tem como clientes, grandes bancos, companhia aéreas, de automóveis, força aérea dos EUA e a CIA. Detalhe: Seu pai adotivo (adotado!) não acreditava que ele tinha futuro. 5° Amancio Ortega – US $37.5 bilhões. Zara (Varejo) Amancio Ortega entre os homens mais ricos do mundo 2012Este é um tipico empresário espanhol apaixonado pela moda aos 76 anos. O motivo dessa fortuna é o grupo Inditex, dono das marcas Zara, Massimo Dutti e Oysho. Sua rede esta em mais de 78 países com 1.723 lojas de luxo. Obs: Sua fortuna será revertida em doações para que seu filhos aprendam o valor do trabalho árduo que fez com que ele fosse o que ele é agora. 4° Bernard Arnault – US $41 bilhões. Louis Vuitton (moda) Um dos homens mais poderosos e mais ricos do mundo 2012Talvez você nunca ouviu falar nesse francês de 63 anos, mas com certeza, já ouviu sobre a marca Louis Vuitton ou Christian Dior. Ele detém a maioria das ações do grupo LVMH que se tornou a maior empresa de artigo de luxo do mundo. Também é um dos maiores acionistas do carrefour. 3° Warren Buffet – US $44 bilhões. Bershire Hathaway (Investimentos) Esse é o terceiro bilionario mais rico Esse americano sabe investir!!! Com 81 anos é presidente da companhia Bershire Hathaway, que supervisiona e gere um conjunto de empresas do grupo. Entre elas há ferrovias, empresas de produção de doces, aspiradores de pó, vendas de jóias, jornais, lojas, artigos de decoração, enciclopédias, fabricação e distribuição de uniformes, bem como vários serviços públicos de gás e energia elétrica. Incluindo participações na Coca-cola(8%), American Express (13%), Gillete(9.1%). 2° Bill Gates – US $ 61 bilhões. Microsoft 2° Gates é o segundo mais ricoBill, 56 anos, o pioneiro na revolução dos computadores, foi durante 13 anos, a pessoa mais rica do mundo, porém durante toda sua vida milionária demonstrou ser uma pessoa altruísta. O que difere da maioria, e esse foi um dos motivos de redução de sua fortuna que chegou a ser de 130 bilhões. Fundou a Microsoft (criadora do seu provável sistema operacional - Windows). 1° Carlos Slim Helu & familia – US$69 bi. America Movil 1° um dos homens mais ricos do mundoPelo terceiro ano seguido (2010,11 e 12) esse empresário mexicano de 71 anos é o homem mais rico do mundo pela Forbes. Ele é presidente dos grupos Carso, Inbursa e das telefônicas América Móvil e Telmex. Incluindo as conhecidas por aqui, como Claro, Embratel e NET. Sem falar que tem participações nos jornais El País e New York Times. Veja o restante aqui. Também veja o Top 10 homens mais ricos do Brasil. ← Gostou? Nos recomende! top 10 homens mais ricos do brasil 2012Top 10 homens mais ricos do Brasil (2012) Top 10 homens mais ricos do mundo 2013Top 10 homens mais ricos do mundo em 2013 top 10 paises mais ricos do mundo 2012Top 10 países mais ricos do mundo 2012 Top 10 homens mais sexy do mundo 2012Top 10 homens mais sexy do mundo em 2012 Top 10 pessoas mais poderosas do mundo em 2012Top 10 pessoas mais poderosas do mundo 2012 top 10 mulheres mais ricas do brasil 2012Top 10 mulheres mais ricas do Brasil Top 10 empresas mais inovadoras do mundoTop 10 empresas mais inovadoras do mundo top 10 clubes mais ricos do mundo 2012Top 10 clubes mais ricos do mundo 2012 Tags: Ricos 361 Comentarios para “Top 10 homens mais ricos do mundo (2012)” Responder sullivan 7 de fevereiro de 2013 at 15:36 # pois onde estiver o seu tesouro,ai também estará o seu coração;mat 6-21 E digo ainda é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus;mat19-24 Responder celia 6 de fevereiro de 2013 at 0:51 # fala serio, quantos comentarios idiotas, dinheiro é maravilhoso, e quem ta falando de jesus aqui porque nao vai olhar a vida dos dirigentes das igrejas do pais, se fosse ruim a bufunfa edir e sua turma estavam pregando descalços pra miseraveis que dao essas opnioes a respeito do dinheiro alheio. Responder victor 5 de fevereiro de 2013 at 15:20 # Felicidade é um conjunto complexo, tanto um rico como um pobre podem ser tristes ou felizes, porque o dinheiro influencia, mas é só um dos vários aspectos da nossa vida. Se a pessoa tiver uma vida confortável na parte material, vai ajudá-la sim, mas pensar que é o que basta é muita pobreza de espírito e até mesmo falta de estudo. Responder Michel 2 de fevereiro de 2013 at 20:15 # Quanta gente ignorante e tola. Claro que dinheiro traz felicidade ( ou será que você paga o dono do armazém com um abraço? Você comprou aquela sua calça bonita com um aperto de mão?? O dinheiro é importante sim! “enquanto a idade vai apertando, pois é comum encontrar milionários na velhice, foram muitos anos acumulando riqueza. Só esperamos que tenham tempo para usufruírem desse bem” – Outra estupidez! Eles são inteligentes e fazem os dois (gastam ao mesmo tempo que ganham – ou vocês acham que o dinheiro fica ao relente, igual ao desenho do Tio Patinhas?! Ele fica aplicado no negócio, gerando renda, se possível eterna, para os descendentes gerirem). Eles não pegam aviões comerciais, tem seu próprio jatinho, não moram de aluguel, compraram mansões! Sem essa de “jesus no coração”, isso é desculpa de gente pobre. Gente burra, vai estudar ao invés de assistir novela global e BBB! Responder DUARTE YOUNGCRO 29 de janeiro de 2013 at 13:41 # N acredito que vao a tempo de fazer as coisas que fiz com o pouco dinheiro que peguei nesses meus 32 anos,apesar de terem contribuido para o desenvolvimento do mundo reconheco,e limitar a nos sem dinheiro a so apreciar os tais produtos de luxo sem pdr te los Responder claudio ferreira da silva 27 de janeiro de 2013 at 1:50 # se eu soubece que dinheiro era tao bom eu iria superar todos esses homens, mas sou o homem mas feliz do mundo por conhecer Jesus. Responder marx 25 de janeiro de 2013 at 18:40 # o carlos slim me dar um dinheirinho que eu nao tenho nem um real se quer imagine 5 centavos mande para conta do meu pai Responder Roberta Markellyn 22 de janeiro de 2013 at 19:56 # Quando eu crescer vou vencer eles e vou ser a mulher mais rica…. huahauhauaha Responder valter 23 de janeiro de 2013 at 22:13 # amelhor coisa e ter jesus dinheiro nao e tudo eles tem dinheiro mas nao tem paz so anda com segurança valeu aceita jesus Responder Michel 2 de fevereiro de 2013 at 20:18 # Nunca duvide! Nasci pobre e quando criança sonhava em ter o primeiro milhão. A vida é boa para quem tem foco obstinado e disciplina… ;) Quanto ao milhão, estou bem perto de cruzar a faixa e tentar o 1º bilhão. Responder vanilde 21 de janeiro de 2013 at 15:48 # quem pode manda quem tem juízo obedece Responder Leandro Agostini 18 de janeiro de 2013 at 19:40 # O homem mais rico do mundo é o que sabe dar valor a coisas que não tem presso, como o respeito pelo próximo a simplicidade de um por do sol a humildade em reconhecer suas fraquezas o amor para com as pessoas que fazem parte de sua vida entre outras coisa simples como a paz de espirito, uma vida livre de stress, depressão ou fobias tipicas de quem tem muito dinheiro mas é escravo dele. Responder Michel 2 de fevereiro de 2013 at 20:20 # Você deve conhecer muitas pessoas ricas pra falar coisas como essa…Os ricos devem estar pensando nisso agora em suas mansões e sendo tratados como reis por seus empregados, comendo do ótimo, indo a lugares lindos e para VIP’s. Eles vão deixar até de dormir com seu comentário… Responder celio dias da silveira 12 de janeiro de 2013 at 23:15 # pra que tanto se a vida curta e não tem como gastar? Responder Michel 2 de fevereiro de 2013 at 20:22 # E quem disse que não?! rs O problema é que acumulam com mais RAPIDEZ do que conseguem gastar. O Lírio Parisotto, por exemplo, recebe mais de 120 milhões de reais POR ANO em dividendos e mesmo que ele comprasse uma casa de R$ 5 milhões a cada MÊS, ainda lhe sobraria no final do ano R$ 60 milhões de reais!! Pense antes de escrever… « Comentários mais antigos Seu comentario e importante! (Nao sao permitidos palavroes ou qualquer outra forma de insultos.) Nome (Obrigatorio) Email (Obrigatorio) Website (opcional) Top 10 popular Top 10 recentes Top 10 melhores jogadores de futebol do mundo FIFA Ballon dor 2011 1 Top 10 melhores jogadores do mundo FIFA 2011 4 de janeiro de 2012 407 Top 10 homens mais ricos do mundo (2012) 2 Top 10 homens mais ricos do mundo (2012) 3 de julho de 2012 361 Top 10 videos mais vistos do Youtube em todos os tempos 3 Top 10 videos mais vistos do Youtube de todos os tempos 23 de novembro de 2012 321 top 10 maiores torcidas do brasil 2012 4 Top 10 maiores torcidas do Brasil 4 de julho de 2012 286 top 10 homens mais ricos do brasil 2012 5 Top 10 homens mais ricos do Brasil (2012) 6 de fevereiro de 2012 220 top 10 paises mais ricos do mundo 2012 6 Top 10 países mais ricos do mundo 2012 16 de janeiro de 2012 218 top 10 melhores times do mundo iffhs 7 Top 10 melhores times do mundo – 2013 3 de fevereiro de 2013 197 top 10 carros mais rapido do mundo 2012 8 Top 10 carros mais rápidos do mundo 2013 4 de janeiro de 2013 196 Top 10 carros mais caros do mundo 2012 9 Top 10 carros mais caros do mundo 2012 30 de maio de 2012 194 Top 100 musicas mais tocadas do Brasil 10 Top 100 musicas mais tocadas 2013 25 de outubro de 2012 145 Nos Recomende no Google Receba Top 10 em seu email Após, basta confirmar no email te enviado. Clique aqui para assinar uma categoria especifica Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-homens-mais-ricos-do-mundo-2012/#ixzz2KIgzmK86 Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-empresas-mais-inovadoras-do-mundo/#ixzz2KIgg53sF Abílio Diniz – US $3.6 bilhões. abilio diniz top 10 homens mais ricos do brasil 2012 Abílio é um dos mais conhecidos dessa lista, paulistano, com 75 anos, é dono da Companhia Brasileira de Distribuição que inclui as empresas, Pão de Açucar, Extra, Assaí, Ponto frio e em 2009 se tornou sócio majoritário da rede de varejo Casas Bahia. Assim, se consolidou no mercado como a maior rede de varejo do Brasil. E no ano de 2011, Abílio tentou fundir com a rede Carrefour no Brasil, mas foi considerado um fusão ilegal e hostil aos olhos do Casino, uns do acionistas do Pão de açúcar, a operação não foi concluída. Segura o homem! 9° Francisco I. S. Dias Branco – US$ 3.8 bilhões. nono homem mais rico do mundo Francisco Ivens de Sá Dias Branco Um cearense que se destacou com o império do biscoito Fortaleza, um dos seus produtos de maior sucesso do grupo M. Dias Branco S/A. Fundada por seu pai nos anos 40, a empresa detém quase 50% do mercado no nordeste e 25% de todo o mercado brasileiro no setor. Francisco é o presidente, o executivo-chefe e detém 63% da empresa avaliada em 2 bilhões de dólares. Ele também possui 1 bilhão de dólares em imóveis no Ceará, onde vive. É a primeira vez que ele aparece nesse ranking, provavelmente em razão do alto crescimento econômico brasileiro, que fez disparar suas ações na bolsa. 8° Aloysio de Andrade Faria – US$ 4.2 bilhões. Aloysio de Andrade Faria top 10 homens mais ricos do brasil 2012 Aos 90 anos, Aloysio exibe um vigor e lucidez invejáveis. Esse bancário, nasceu em Belo horizonte e fundou o Banco Real, que em 2007 foi vendido ao grupo holandês ABN amro por US$ 3 bilhões. Após a venda, ele fundou o Banco Alfa, e administra várias empresas as quais é dono: Hotéis Transaméricas, Agropalma, Águas Prata, C&C casa e construção, Transhopping, Transamérica Expo Center, Tv Transamerica, Sorveterias La Basque, entre outras. Em entrevista, ele revela ser amante de sorvetes e que não há bons sorvetes no Brasil, por isso trouxe um modelo americano e abriu várias sorveterias aqui. Simples, não? ;D 7° Benjamin Steinbruch – US$ 4.5 bilhões. Benjamin Steinbruch - um dos homens mais ricos do Brasil Benjamin, 59 anos, nasceu e mora no Rio Janeiro, herdou de seu pai o Grupo Vicunha, maior grupo têxtil da América latina. Hoje ele e sua família também possui a maior parte das ações da Companhia Siderúrgica Nacional e do Banco Fibra. Com sua vida financeira elevada, se apaixonou por corridas de cavalos, hobby que mantém até os dias atuais. (inclusive, já teve um cavalo, Quari Bravo, campeão do GP São Paulo e GP Brasil.) 6° Carlos Alberto Sicupira – US$ 5.2 bilhões. Carlos-Alberto-Sicupira top 10 homens mais ricos do brasil 2012 Esse empresário de 64 anos, faz parte de um trio bem sucedido. Em conjunto com Jorge Paulo Lemann e Marcell Telles, controlam a cervejaria Anheuser-Busch Inbev (Inbev), a maior cervejaria do mundo, com 25% de market share global e além de ser uma das 5 maiores empresas do mundo em produtos de consumo. Também é um dos donos da rede de fast food Burger King no Brasil. 5° Marcel Herrmann Telles – US$ 5.7 bilhões. Marcel Telles top 10 homens mais ricos do brasil 2012 Esse homem de 57 anos é cervejeiro nato, fundou a AmBev com a fusão da Antartica e Brahma e depois se associou com a cervejaria belga Interbrew, e assim surgiu a InBev, e mais tarde com a compra da Budweiser, se tornou a ABinBev, a maior cervejaria do mundo. Com seus parceiros, Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira administram e controlam o reinado da cerveja nacional e a gigante do varejo, Lojas Americanas. 4° Jorge Paulo Lemann – US$ 12 bilhoes. jorge paulo lemann top 10 homens mais ricos do brasil 2012 Não tem como falar do Jorge sem falar dos seus parceiros. Esse carioca de 72 anos, forma o trio da cerveja junto com Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira controlam a ABinBev, a maior cervejaria do mundo. Se você bebe uma Skol, Brahma, Antártica, Pepsi ou Guaraná Antartica, você está contribuindo para fortuna desses três. Também são donos das Lojas Americanas, Americanas.com, Submarino.com, Burger King no Brasil e outros investimentos. 3° Antônio Ermírio de Moraes- US$ 12.2 bilhões. Antonio Ermirio top 10 homens mais ricos do brasil 2012 Mais um paulistano que fez decolar sua fortuna durante anos de trabalho. Antônio, de 83 anos, comanda o Grupo Votorantim, criado pelo seu pai. Antonio diversificou a empresa e hoje, atua em diversas áreas como cimento, química, alumínio, papel celulose, eletricidade, metais, siderúrgicas, e o Banco Votorantim. Em estudo, notei que ele tem um lado altruísta. O empresário dedica parte do tempo à Sociedade Beneficência Portuguesa de São Paulo, à Associação Cruz Verde de São Paulo, à Fundação Antônio Prudente, às Casas André Luiz, entre outras organizações não governamentais, como o Instituto Baccarelli. 2° José Safra – US$ 13.8 bilhões. Joseph Safra top 10 homens mais ricos do brasil 2012 Esse libanês viu no Brasil uma oportunidade de crescer e investir. Naturalizou-se brasileiro e fundou o Banco Safra – um dos 10 maiores bancos do Brasil – com seus irmãos. No entanto, não parou por ai. Investiu na Aracruz Celulose SA, uma empresa de telefonia em Israel e diversos bancos espalhados pelo mundo. 1° Eike Batista – US$ 30 bilhões. eike top 10 homens mais ricos do brasil 2012 O homem mais rico e um dos mais influentes no Brasil é apenas o 8° mais rico mundo (março 2012). Sua fortuna se deve a sua atuação em diversos setores, em especial petróleo, logística, energia, mineração e indústria naval. Esse mineiro diz que “empreender é identificar riquezas”. A última compra do bilionário, foram os diretos do UFC no Brasil, a empresa IMX de Eike pretende realizar mais de 50 espetáculos por ano do melhor do MMA no Brasil. ← Gostou? Nos recomende! Top 10 homens mais ricos do mundo (2012)Top 10 homens mais ricos do mundo (2012) top 10 paises mais ricos do mundo 2012Top 10 países mais ricos do mundo 2012 top 10 mulheres mais ricas do brasil 2012Top 10 mulheres mais ricas do Brasil top 10 candidatos mais ricos das eleicoes 2012 no brasilTop 10 candidatos mais ricos das eleições 2012 Top 10 homens mais sexy do mundo 2012Top 10 homens mais sexy do mundo em 2012 top 10 homens mais bonitos do brasil 2012Top 10 homens mais bonitos do Brasil 2012 Top 10 cidades com passagem de ônibus mais cara do BrasilTop 10 cidades com passagem de ônibus mais cara do Brasil eleicoes-2012Top 10 vereadores mais votados do Brasil em 2012 Tags: Ricos 220 Comentarios para “Top 10 homens mais ricos do Brasil (2012)” Responder mateus do rio 1 de fevereiro de 2013 at 8:40 # faltou somente a família marinho, onde cada um dos irmãos têm quase 7 bilhões de dólares Responder fidelis crus cordeiro 30 de janeiro de 2013 at 14:59 # fidelis crus cordeiro universitario que falou pra voçe que ele ajuda as pessoas pois se ele ajuda e por algum interesse pessoal ninguem nesse mundo da alguma coisa de graça meu amigo entao alguma coisa ele ta planejado lar na frente voçe nao ver os politicos dao uma de bozinhos e depois nao saber nen se o povo existe portanto deixe de fala besteira meu amigo Responder Luiz Antonio C. de Oliveira 30 de janeiro de 2013 at 4:54 # Seria excelente se o Eike Batista tivesse o pensamento do Antonio Ermirio de Moraes, que não mede esforço para ajudar os menos favorecidos. Responder Eliane Pereira 26 de janeiro de 2013 at 15:57 # O top 10 de homens mais ricos do Brasil,fica interessante para eles próprios,pois podem ficar monitorando o (os) empreendimento (s) do oponente e com isso mais aquisições,gerando uma série de oportunidades (empregos) para o povo brasileiro .Mas poderia ser também “O top 10 de homens mais CHARMOSOS do Brasil”,que certamente iria para Eike Batista.Observe a foto que estampa a matéria :um olhar 43 ,uma boa pitada de carioca , o jeito do 007 e a persuasão do mineiro. « Comentários mais antigos Seu comentario e importante! (Nao sao permitidos palavroes ou qualquer outra forma de insultos.) Nome (Obrigatorio) Email (Obrigatorio) Website (opcional) Top 10 popular Top 10 recentes Top 10 melhores jogadores de futebol do mundo FIFA Ballon dor 2011 1 Top 10 melhores jogadores do mundo FIFA 2011 4 de janeiro de 2012 407 Top 10 homens mais ricos do mundo (2012) 2 Top 10 homens mais ricos do mundo (2012) 3 de julho de 2012 361 Top 10 videos mais vistos do Youtube em todos os tempos 3 Top 10 videos mais vistos do Youtube de todos os tempos 23 de novembro de 2012 321 top 10 maiores torcidas do brasil 2012 4 Top 10 maiores torcidas do Brasil 4 de julho de 2012 286 top 10 homens mais ricos do brasil 2012 5 Top 10 homens mais ricos do Brasil (2012) 6 de fevereiro de 2012 220 top 10 paises mais ricos do mundo 2012 6 Top 10 países mais ricos do mundo 2012 16 de janeiro de 2012 218 top 10 melhores times do mundo iffhs 7 Top 10 melhores times do mundo – 2013 3 de fevereiro de 2013 197 top 10 carros mais rapido do mundo 2012 8 Top 10 carros mais rápidos do mundo 2013 4 de janeiro de 2013 196 Top 10 carros mais caros do mundo 2012 9 Top 10 carros mais caros do mundo 2012 30 de maio de 2012 194 Top 100 musicas mais tocadas do Brasil 10 Top 100 musicas mais tocadas 2013 25 de outubro de 2012 145 Nos Recomende no Google Receba Top 10 em seu email Após, basta confirmar no email te enviado. Clique aqui para assinar uma categoria especifica Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-homens-mais-ricos-do-brasil/#ixzz2KIhdkaBW 10° – Ning.com 9° – Tagged.com 8° - Orkut.com 7° – Badoo.com 6° - LinkedIn.com 5° - MySpace.com 4° – LiveJournal.com 3° – Twitter.com 2° – Youtube.com 1° – Facebook.com Top 10 sites de rede sociais no Brasil: 10° – Foursquare.com 9° – Ning.com 8° - Dihitt.com.br 7° – Badoo.com 6° – Flickr.com 5° – LinkedIn.com 4° – Twitter.com 3° – Orkut.com Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-sites-de-redes-sociais-no-brasil-e-no-mundo/#ixzz2KIi0ieSM 2° – Youtube.com 1° – Facebook.com